» Projektid ja programmid » Hajaasustuse programm » 2014

Hajaasustuse programm 2013-2014

Sauga valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon teatab

02.10.14 16:35

Hajaasustuse programmi 2013 – 2014 taotlusvoorust said rahastuse järgmised taotlejad:

1.       Viive Roots – projekti nimi Viira Kilksama küla, projekti käigus rajati uus puurkaev, paigaldati veetõsteseadmed ja puhastusfiltrid. Taotleja Viive Roots finantseeris projekti 2464,00 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.05.2014.a.

2.       Liana Pihla – projekti nimi Uue-Pinnu kinnistul asuva pumbamaja ja olemasoleva torustiku renoveerimine. Paigaldati rauaärastusfilter. Üldraua sisaldus joogivees vähenes 0,71 mg/l -  0,032 mg/l (norm 0,20 mg/l). Taotleja Liana Pihla finantseeris projekti 2081,79 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.12.2014.a.

3.       Regina Atka-Jaakson – projekti nimi Pähkli tee 6 kinnistu elamu nõuetekohase kogumiskaevu ehitamine. Projekti käigus rajati lokaalne reoveepuhastussüsteem (septik 2000L+imbväljak). Taotleja Regina Atka-Jaakson finantseeris projekti 954,40 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.12.2014. a.

 

Jüri Puust

Komisjoni esimees

 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2014

Pärnu maavanem kuulutas hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks 02. juuli 2014 korraldusega nr 314.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Kui suur on toetus?

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel programmist võetakse arvesse ka hajaasustuse elektriprogrammist, 2007. aastal Võrumaa hajaasustuse programmist ning aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa. Mitut majapidamist hõlmavate projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Projekti oma- ja kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja poolt tehtavad tõestatud rahalised abikõlblikud kulud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri käskkirjaga 18.03.2014 nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm".

 

Juhend taotlejale

 

Sauga vallavanema käskkirjaga on moodustatud taotluste hindamise komisjon järgmises koosseisus:

majandusnõunik Jüri Puust;

ehitusnõunik Merike Raudsepp;

maanõunik Mati Leht;

humanitaarnõunik Tiiu Kaasik;

keskkonnaspetsialist Janne Soosalu;

AS Sauga Varahalduse juhataja Andrei Ennok. 

Taotluste esitamise tähtaeg 12. september 2014. a.

Viimati uuendatud:   30.12.2016. 15:11