» Projektid ja programmid » Hajaasustuse programm » 2016

Toetuse saajad 2016. a taotlusvoorust

Taotleja Tegevus Toetus Omaosalus
Enda Tenno Puurkaevu rajamine 3888.20 1943.81
August Kägu Reoveepuhasti ja veetrassi rajamine 1914.49 957.11
Eduard Jaansen Puurkaevu rajamine 3700.18 1849.82
Karmen Jürgens Reoveepuhasti rajamine 2320.12 1159.88
Rauno Org Reoveepuhasti ja veetrassi rajamine 3848.19 1923.81

Pärnu maavanem kuulutas 29. märtsi 2016 korraldusega nr 1-1/16/292 hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes avatuks alates 1. aprill 2016. a ning taotluste esitamise tähtajaks 3. juuni 2016. a
 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Sauga vallavanema 4. aprilli 2016 käskkirjaga nr 3 on moodustatud komisjon hajaasustuse taotluste läbivaatamiseks koosseisus:

 

Majandusnõunik Jüri Puust – komisjoni esimees

Maanõunik Mati Leht – liige

Ehitusnõunik Kristjan Kullerkan - liige

Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu - liige

Tehnik Kristina Lüüdik – liige 

 

Kontaktisikuks vallavalitsuses on majandusnõunik Jüri Puust, tel 4420 739 või 518 3374, e-post jyri@sauga.ee

Kogu info - juhendmaterjalid, taotlus- ja aruandevormid - on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse kodulehelt.

 

 

Viimati uuendatud:   01.06.2017. 12:08