» Projektid ja programmid » Hajaasustuse programm » 2017

Hajaasustuse programm 2017

 

Sauga valla toetuse saajad

2017. a taotlusvoorust

 

      1. Toetuse saaja Annika Ojaste

      Projekti nimetus - Paiso kanalisatsioon

      Toetuse suurus 4208,69 eurot     

 

      2. Toetuse saaja Sten Gnezdov

      Projekti nimetus - Laose veesüsteem

      Toetuse suurus 3380,17 eurot

     

      3. Toetuse saaja Rein Raadik

      Projekti nimetus - Jaagu talu kanalisatsioon

      Toetuse suurus 1520,08 eurot     

 

      4. Toetuse saaja Ülle Vunk

      Projekti nimetus - Uuetoa talu puurkaev

      Toetuse suurus 4313,55 eurot     

 

      5. Toetuse saaja Jaan Hinrikson

      Projekti nimetus - Maeku reoveepuhasti rajamine

      Toetuse suurus 1656,08 eurot       

 

      6. Toetuse saaja Aime Jürgens

      Projekti nimetus - Männimäe kanalisatsioon

      Toetuse suurus 1560,08     

 

Pärnu maavanem kuulutas 3. aprillil 2017 korraldusega nr 1-1/17/292 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes avatuks alates 1. aprill 2016. a ning taotluste esitamise tähtajaks 6. juuni 2017. a

 

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt on alanud.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 06. juuni 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

  

Kogu info - juhendmaterjalid, taotlus- ja aruandevormid - on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse kodulehelt. 

http://parnu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Sauga vallas moodustati vallavanema 10.04.2017 käskkirjaga nr 3 5-liikmeline komisjon koosseisus:

Esimees: Jüri Puust majandusnõunik

Liikmed:

Mati Leht – maanõunik

Kristjan Kullerkan - ehitusnõunik

Janne Soosalu - keskkonnaspetsialist

Tõnu Alabert - Sauga Varahalduse juhatuse liige

 

Kontaktisikuks vallavalitsuses on majandusnõunik ja komisjoni esimees Jüri Puust, tel 4420 739 või 518 3374, e-post jyri@sauga.ee

Viimati uuendatud:   09.08.2017. 16:45