» Alaealiste komisjon

Alaealiste komisjon

Sauga Vallavalitsuse alaealiste komisjon on Alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon, et aidata kaasa ja koordineerida Sauga vallas alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Komisjoni üheks peamiseks ülesandeks on alaealistele õigusrikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelvalvetuse ning õigusrikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

 

Komisjon juhindub oma töös Vabariigi Valitsuse 22.septembri 1998.a määrusest nr 207 Alaealiste komisjonide põhimäärus. Komisjoni koosseis on seitsmeliikmeline. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Alaealiste komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle tööülesanded on sätestatud eeltoodud määruses.

 

Alaealiste komisjon võib kohaldada alaealisele järgmisi mõjutusvahendeid:

 • hoiatus,
 • koolikorralduslikud mõjutusvahendid (põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste eraldi klassi, pikapäevarühma suunamine);
 • vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde;
 • lepitamine;
 • kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus;
 • üldkasulik töö;
 • käendus;
 • noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
 • kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

 

 

Alaealiste komisjonile taotluse esitamine.

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, politseiametnik, kooli esindaja kooli direktori volikirja alusel, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.

 

Taotlusele tuleb lisada:

 • Alaealise iseloomustus;
 • sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta;
 • võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed eelnevalt rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

 

 

Sauga Vallavalitsuse alaealiste komisjoni liikmed:

Esimees: Liina Lelov-Aasmaa

Aseesimees: Tiiu Alliksalu

 

Sekretär: Marju Tomberg (Sauga valla sotsiaaltöö spetsialist, tel 442 0729, e-post marju@sauga.ee)

 

Liikmed:

Ave Grenberg

Margit Blehner

Ivika Uslov

Ingrid Õispuu – Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik

  Viimati uuendatud:   21.11.2016. 10:05