» Kultuur » Sauga Raamatukogu » Ametijuhend

Sauga Raamatukogu

SAUGA RAAMATUKOGU JUHATAJA AMETIJUHEND

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Raamatukogu juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.

1.2 Raamatukogu juhataja juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, raamatukogu põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist.

1.3 Raamatukogu juhataja allub oma ülesannete täitmisel humanitaarnõunikule ning vallavanemale.

1.4 Raamatukogu juhataja asendaja määrab vajaduse korral vallavanem oma käskkirjaga.

 

2. TÖÖÜLESANDED

2.1 Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, raamatukogu põhimäärusest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldusest ning vallavanema käskkirjadest tulenevate ülesannete korraldamine.

2.2 Raamatukogu töö planeerimine ja aruandluse koostamine.

2.3 Raamatukogundusliku teenindamise tagamine külastajatele, sh avalikule teabele juurdepääsu tagamine.

2.4 Raamatukogu kogude komplekteerimine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. 

2.5 Raamatukogu arengukava väljatöötamine ja elluviimine.

2.6 Raamatukogu eelarve koostamisel osalemine ja tehtud kulutuste jälgimine.

2.7 Koostöö tegemine teiste vallaasutuste, raamatukogude, kultuuri-, haridus- ja muude asutuste ning organisatsioonidega.

2.8 Eelarveväliste vahendite taotlemine oma tegevuseks riiklikest allikatest ja sihtasutuste kaudu. 

2.9 Raamatukogutöö alaste ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele. 

2.10 Ürituste korraldamine (näitused, arutelud, koolitused, kirjandus- ja teemaõhtud jms).

2.11 Raamatukogu tegevust puudutava info järjepidev ajakohastamine valla veebilehel.

2.11 Muude raamatukogu põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmine. 

2.13 Raamatukogu igapäevased puhastustööd. 

2.14 Vallavanema või humanitaarnõuniku poolt antavate ühekordsete ülesannete täitmine.

 

3. ÕIGUSED

3.1 Saada vallavalitsuse ametnikelt, volikogu liikmetelt ja valla hallatavatelt asutustelt informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud tema teenistusülesannete täitmiseks

3.2 Teha vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks organiseerimiseks

3.3 Nõuda tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist.

3.4 Saada vajalikku ametialast täienduskoolitust.

 

4. VASTUTUS

Raamatukogu juhataja vastutab:

4.1 Raamatukogutöö tulemusliku korraldamise eest.

4.2 Käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest.

4.3 Töökohustustest tuleneva konfidentsiaalse info hoidmise eest.  

4.4 Materiaalse vastutuse lepinguga määratud vara otstarbekohase kasutamise ja säilimise eest.

4.5 Valla- ja riigieelarveliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

4.5 Tuleohutuse, tervisekaitse ja töökaitse alaste nõuete täitmise eest oma asutuses.

 

5. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

5.1 Raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidus, selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste. 

5.2 Keeleoskused: eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel

5.3 Seadusega tema pädevusse antud küsimustes ja vastavaid valdkondi reguleerivates õigusaktides orienteerumine.

5.4 Arvutioskus: teksti- ja tabeltöötlusprogramm, esitlusprogramm, infootsing internetist ja erinevatest andmebaasidest. 

5.5 Hea suhtlemisoskus, korrektsus, kohusetundlikkus, koostöövalmidus

 

6. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja raamatukogu juhataja kokkuleppel ning uue raamatukogu juhataja ametisse määramisel 

 

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun järgima selle sätteid: 

Piia Salundi

Sauga Raamatukogu juhataja 

08.11.2012

Viimati uuendatud:   12.02.2013. 14:56