» Noorsootöö » Sauga Avatud Noortekeskus » Ametijuhend

Sauga Avatud Noortekeskus

KINNITATUD

vallavanema

09.10.2015 käskkirjaga nr 5

 

SAUGA AVATUD NOORTEKESKUSE JUHATAJA AMETIJUHEND

 

1. ÜLDOSA

1.1. Struktuuriüksus       SAUGA AVATUD NOORTEKESKUS (ANK)

1.2. Ametikoha nimetus              Sauga ANK juhataja

1.3. Asend struktuuris   Allasutuse juht

1.4. Vahetu juht              Humanitarnõunik

1.5. Alluvad        Sauga ANK personal

1.6. Asendaja    Noorsootöötaja

1.7. Asendab     Noorsootöötajat

 

2. AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK

Sauga Avatud Noortekeskuses (edaspidi Sauga ANK) ning Sauga vallas toimuva noorsoo- ja kultuuritöö koordineerimine ja juhtimine. Sauga ANK juhataja ülesanne on tagada asutuse tulemuslik töö ja juhtida valla noorsoo- ja kultuuritegevust. Juhataja on Sauga ANK seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 

3. TÖÖKOHUSTUSED

 

PÕHIKOHUSTUSED, OODATAV TÖÖTULEMUS JA KVALITEET

3.1. Strateegiline juhtimine

 

 •  Sauga ANK -le on koostatud ja tähtajaliselt uuendatud arengukava, kus on määratletud arengueesmärgid ja toodud välja 3. aasta tegevuskava;
 •  Sauga ANK-is on loodud noortele sotsiaalseks arenguks soodus keskkond, selgitatakse välja nende huvid ja vajadused;
 • Sauga ANK-is luuakse võimalused mitmekesisteks noorsootöö- ja kultuuritegevusteks igas eas Sauga valla elanikele;
 • tagasisidet arengueesmärkide täitmise kohta on kogutud sise- ja väliskeskkonna analüüsi alusel (sisehindamine, klientide tagasiside, arenguvestlused, eneseanalüüsid jm);
 • arengueesmärkide täitmist ja tegevusnäitajaid on analüüsitud perioodiliselt ning uute tegevuste või parendustegevuse planeerimisel on lähtutud analüüsi tulemustest.

 

3.2. Personalijuhtimine

 

 • Personali koosseis on määratud tööanalüüsi tulemusena (kooskõlastatult vallavalitsusega ning eelarvega) ja see vastab arengueesmärkide vajadustele;
 • personali värbamiseks on välja kuulutatud konkurss, kasutades töövahendusportaale ja trükimeediat;
 • personaliga on sõlmitud nõuetekohased töölepingud (vajadusel muudetud, peatatud ja lõpetatud);
 •  kõigile ametikohtadele on välja töötatud ametijuhendid;
 • toimuvad regulaarsed meeskonna töökoosolekud;
 • eneseanalüüsi ja arenguvestluse tulemuse põhjal on koostöös töötajaga välja töötatud arendusplaan ja täiendkoolituse kava;
 • töötajate täiendõpet ja tasemeõpet on võimaldatud olemasolevate vahendite piires;
 • personaliga koostöös on välja töötatud motivatsioonisüsteem, jälgitakse selle toimimist.

 

3.3. Asjaajamise korraldamine

 

 • Sauga ANK edukaks toimimiseks vajalikud dokumendid on koostatud ja/või kinnitatud ning on personalile kättesaadavad;
 • arhiivi (sh dokumendid ja registrid) pidamine;
 • peetakse ANK külastajate ja huvitegevuses osalejate registrit;
 • toimub järjepidev töötajate tööaja arvestuse pidamine ja edastamine palgaarvestajale;
 • töötajatele on koostatud puhkusegraafikud;
 • Sauga ANK kodulehel on väljas avalik dokumentatsioon ja toimub pidev informatsiooni uuendamine asutuse tegevuse kohta.

 

3.4. Koostöö huvigruppidega

 

 • vallavalitsust informeeritakse Sauga ANK  tööst ja arengust;
 • toimub pidev koostöö valla spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega;
 • toetatakse noorte initsiatiivi ja omaalgatust, korraldatakse huviringide tegevust;
 • toimub koostöö teiste noorteorganisatsioonidega ja vabatahtlikega kohalikul, piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil;
 •  toimub koostöö kultuurikollektiividega ja kodanike ühendustega;
 • valla sotsiaaltöötajaid teavitatakse vajadusel noorte pereprobleemide ja perede majandusraskuste ilmnemisel;
 • maine kujundamine ja reklaam (asutuses toimuvast teavitamine meedias ja kodulehel.

 

3.5. Ressursside juhtimine

 

 

 • Sauga ANK-le on koostatud eelarve ja selle koostamisel on võetud arvesse arengukava eesmärke;
 • lisaressursside taotlemiseks on kirjutatud kogukonnale suunatud noorsoo-, kultuurialaseid jm. projekte;
 • Sauga ANK eelarve kulusid analüüsitakse iga kuu lõpul ja vajadusel korrigeeritakse järgmise kuu tegevust;
 • oktoobrikuus on vallavalitsusele esitatud eelmise aasta analüüsil põhinev järgneva aasta eelarve projekt;
 • arved on kontrollitud, kinnitatud ja edastatud vallavanemale kooskõlastuseks;
 • tarnefirmadega, rentijatega, töövõtjatega jt on sõlmitud vajalikud lepingud;
 • Sauga ANK majandamisel on järgitud säästliku ja keskkonnahoidliku majandustegevuse printsiipe;
 • suuremate hangete puhul (inventar, tegevusvahendid, puhastusvandid jm) on tehtud eelnevaid hinnauuringuid tarnijatelt;
 • toimub pidev IT riistvara ja tarkvara arendamine ja info vahetamine hooldusfirmaga.

 

 

4. VASTUTUS

Töötaja vastutab:

4.1.        Sauga ANK arengu ning käesoleva ametijuhendiga kehtestatud töökohustuste täpse ja õigeaegse täitmise eest;

4.2.        asutuse otstarbeka töökorralduse ja töötingimuste eest;

4.3.        rahaliste vahendite õige ja sihipärase kasutamise eest;

4.4.        ANK hoone ja vara üldseisundi eest;

4.5.        informatsiooni vahendamise ja töötajale usaldatud või teada oleva konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest;

4.6.        tuleohutuse, töökaitse ja tööohutuse alaste nõuete täitmise eest;

4.7.        asutuse maine eest.

 

5. ÕIGUSED

Töötajal on õigus:

5.1.        sõlmida töötajatega töölepinguid;

5.2.        määrata töötajate töötasud kooskõlas asutuse eelarve ja volikogu poolt kehtestatud palgamääradega;

5.3.        kutsuda ANK juhtimiseks vajalike küsimuste otsustamiseks kokku nõupidamisi ja koosolekuid;

5.4.        saada vallavalitsuselt tööks vajalikku informatsiooni ja pöörduda probleemide lahendamiseks vallavalitsuse ametnike poole;

5.5.        teha tööülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid oma volituste piires;

5.6.        esindada asutust erivolitusteta ja teostada seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks tehinguid selle varaga kooskõlas õigusaktidega ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korras;

5.7.        saada ametialast täiendõpet Täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud korras;

5.8.        kasutada asutuse poolt osutatavaid tööks vajalikke teenuseid ja vahendeid (materjalide paljundamine, printimine, kirjandus, perioodika jne);

5.9.        nõuda kinnitatud eeskirjade ja protseduuride järgimist kõigilt asutuse töötajatelt;

5.10.      nõuda kaastöötajatelt p. 6.2. nimetatud suhtlemisoskuse ja isiksuslike omaduste (positiivsete                 käitumispõhimõtete) kasutamist.

 

6. NÕUETEPROFIIL

6.1          Nõuded kvalifikatsioonile:

6.1.1      noorsootöö alane kõrgharidus

6.2. Sotsiaalsed oskused ja isiksuslikud omadused:

•             eneseregulatsioon (enesevalitsemine, kohusetundlikkus, usaldusväärsus);

•             suhtlemisoskus (konfliktsituatsiooni juhtimine, selge eneseväljendus, kuulamisoskus);

•             loovus, empaatia, koostöövalmidus, head organiseerimisvõimed.

 

7. ERINÕUE

•             Valmisolek vajaduse korral töötamiseks väljaspool ametlikku tööaega.

•             Ametijuhend kuulub läbivaatamisele ja vajaduse korral täpsustamisele üks kord aastas.

 

 

Viimati uuendatud:   26.11.2015. 15:01