» Dokumendid ja blanketid » Avalikud dokumendid

Avalikud dokumendid

 

Sauga valla eelarvestrateegia 2017-2021

Sauga valla põhimäärus

Sauga valla vara valitsemise kord

Sauga valla hankeplaan 2015 (pdf)

Sauga valla hankeplaan 2014 (pdf)

Sauga valla hankekord 

Sauga Vallavalitsuse palgajuhend

Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2019

Reservfondi kasutamise kord

Sauga vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramise kord

Sauga Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

 

 

Haridus

 

Keskkond

 

Ehitus

 

Sotsiaalhoolekanne

 

Teed ja transport

Sauga valla kaevetööde eeskiri

Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord Sauga vallas

Sauga valla kohalike teede nimekiri

Veesõidukite liiklemise kord Pärnu ja Sauga jõel Sauga valla piires

 

Veevärk ja kanalisatsioon

Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 

Sauga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

Avalik kord ja turvalisus

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Korrakaitseseadus

Sauga valla jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 

Tunnustamine

Sauga valla tunnustuse avaldamise kord

Sauga valla teenetemärgi statuut

Sauga valla aukodaniku nimetuse statuut 

 

Äri ja ettevõtlus

Sauga valla reklaamimaksu kehtestamine 

 

Muu

Sauga vallavalitsuse hallatavate ametiasutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord 

Sauga Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (pdf) 

Külavanema ja alevikuvanema statuut Sauga vallas 

Munitsipaaleluruumide üürimise kord (pdf)

Sauga valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (pdf)

Viimati uuendatud:   26.10.2017. 17:53