» Planeeringud » Detailplaneeringud

Detailplaneeringud

Täiendavat infot detailplaneeringute kohta saab telefonilt 442 0721 või e-posti aadressilt sauga@sauga.ee

 

Sauga Vallavalitsus teatab, et algatas 22.11.2016 korraldusega nr 624 Kilksama külas Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja otsustas jätta keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata.

Planeeritav ala asub Sauga vallas Kilksama külas. Planeeringuala on piiritletud Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute ja nende lähialaga ca 2m kinnistu piirist. Planeeringuala suurus on 28700 m2. Alal kehtis algatamise hetkel Sauga valla üldplaneering, kehtestatud Sauga Vallavolikogu 12.09.1997 otsusega nr 60. Nimetatud üldplaneeringu alusel on tegemist detailplaneeringu kohustusega tootmisobjektide ja ladude maa-alaga. Sauga Vallavolikogu 05.12.2016 otsusega nr 97 kehtestatud üldplaneering näeb alale ette tootmise maa-ala juhtotstarbe koos otstarbest tulenevate piirangute ja õigustega. Juhtotstarbe osakaal piirkonnas peab olema vähemalt 55%.  

Planeeritaval alal on Sauga Vallavolikogu 21.09.2007 otsusega nr 117 kehtestatud Poeg 1-22, 25-40, Bensiinijaam, Elevaator, Biopuhasti ja Allapanuhoidla kinnistute (Sauga Tehnopargi) kinnistute detailplaneering.

Kõik planeeringuala kinnistud kuuluvad ühele omanikule, kes soovib kinnistuid kasutada ühtse tervikuna ning hoonestada kinnistuid krundipiire ületavate hoonetega. Samuti soovib omanik jätkata olemasolevate kuid planeeringu hoonestusalast välja jäävate hoonete s.h detailplaneeringus säilitatavateks märgitud, kuid ehitisregistrisse kandmata ehitiste arendamist kinniseks lasketiiruks mõõtmetega ca 110 x 18 m, kõrgusega ca 8 m. Planeeritava ehitusõiguse koosseisus määratava krundi kasutamise sihtotstarvet tootmishoonete maa 100% soovitakse planeeritava hoonestuse kasutusotstarbest tulenevalt täiendada ja täpsustada ulatuses, mis ei tingi üldplaneeringu muutmist. Kuna kehtiv detailplaneering seda ei võimalda on mõistlik ala üle planeerida. Detailplaneeringu vajaduse tingib ka kruntide juurdepääsu lahendamise küsimus, kuna kehtivat detailplaneeringu lahendust ei ole ellu viima asutud ning viiest krundist neljal puudub juurdepääs avalikult teelt. Samuti võib avaliku huvi objektiks kujuneda planeeritava hoonestuse kasutamine lasketiiruna.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega s.h planeerimisseaduse § 142 lg 1 mõistes ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Täiendav info tel 44 20721.

Vallavalitsuse korraldus

 

Sauga Vallavalitsus annab teada, et Sauga Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsusega nr 96 tunnistati osaliselt kehtetuks Sauga Vallavolikogu 26. jaanuari 2007 otsusega nr 24 kehtestatud Puti kinnistu detailplaneering Nugise tee 8 kinnistu osas.

Volikogu otsus

 


Avalikud väljapanekud

Avalikest väljapanekutest antakse teada valla kodulehel teadete rubriigis. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja täiendusi käesolevatele planeeringutele. Täiendav info tel 442 0721 või sauga@sauga.ee

 

Sauga Vallavalitsus korraldab Sauga vallas Tammiste külas asuva Orava tee 7 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 06.03-19.03.2017. 

Planeeritava  maa-ala suurus on ligikaudu 1,4 ha. Planeeritav ala piirneb lõunast Markna kinnistuga (73001:008:1758), mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa, läänest Uuevälja kinnistuga (73001:008:0971), mille sihtotstarve on  100% maatulundusmaa. Nimetatud kinnistud on kasutusel metsamaana.  Planeeritava ala põhja- ja idakülgedel paiknevad varasemate detailplaneeringutega planeeritud elamumaa sihtotstarbega kinnistud aadressidega Orava tee 5 (73001:008:1798), Orava tee 8  (73001:008:1802) ja Sinika tn 7 (73001:008:1535). Planeeringu alale tagab juurdepääsu põhjaküljelt Orava tee kinnistu.

Detailplaneeringuga moodustatakse olemasolevast Orava tee 7 kinnistust viis pereelamumaa sihtotstarbega krunti, üks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt ja üks parkmetsamaa sihtotstarbega krunt, kuhu on ette nähtud rajada laste mänguväljak ja säilitada metsaala.

Pereelamumaa sihtotstarbega kruntidele võib ehitada kuni 2 hoonet. Elamu kõrgusega kuni 8 m (2-korruseline pluss maa-alune korrus) ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Kõrgused on antud maapinnast. Krundi täisehituse määraks on kuni 15%.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

 

Avalikud arutelud

 

Avalikele aruteludele on oodatud kõik asjast huvitatud. Arutelude toimumisest antakse teada valla kodulehel teadete rubriigis.

Täiendav info tel 442 0721 või sauga@sauga.ee

 

Viimati uuendatud:   09.11.2017. 17:58