» Dokumendiregister » Dokumendiregister

Dokumendiregister

Sauga Vallavalitsuse dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, mida peetakse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu võimaldamiseks.

 

Dokumendiregister on avalik  avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses, juurdepääs registrile on veebilehe kaudu.

 

Dokumendiregister tagab juurdepääsu juurdepääsupiiranguta digitaaldokumentidele või sisaldab muul andmekandjal dokumentide asukohaviita. Dokumendiregistri kaudu ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid saisaldavatele dokumentidele, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

 

Juurdepääsupiiranguga dokumendid registreeritakse üldises korras ja dokumendiregistri avalikus vaates on avalikud nende metaandmed. Juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg on dokumendiregistris nähtavad.

 

Dokumendiregistris registreeritud dokumente, millele ei ole seadusega kehtestatud avalikustamise kohustust, on võimalik sedusega sätestatud alustel ja korras saada teabenõude korras.

 

Avaliku teabe seaduse mõistes tehtud teabenõue laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud (dokumenteeritud) teabele. Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel uus teave dokumenteerida, siis loetakse see selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ettenähtud korras.

 

Sauga Vallavolikogu ja Sauga Vallavalitsuse määrused avalikustatakse 1. jaanuarist 2013 lähtuvalt Riigi Teataja seadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest Riigi Teatajas ning dokumendiregister suunab lingi kaudu Riigi Teatajas avaldatud dokumendile.

    Viimati uuendatud:   07.08.2017. 13:15