» Volikogu » Eelnõud » Eelnõude arhiiv » Eelnõud 2013

Volikogu eelnõud 2013

19. detsember

1. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.pdf

2. Valla lasteaedade teeninduspiirkonna kinnitamine.pdf

3. Lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra muutmine.pdf

4. Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamise kord.pdf

5. Sauga valla hankekord.pdf

6. Sauga valla 2014. a eelarve I lugemine.pdf

6. Sauga valla 2014.a eelarve seletuskiri   lisa. pdf

 

27. november

1. Hüvituse maksmine.pdf

2. Volikogu alatiste komisjonide moodustamine ja töövaldkondade määramine.pdf

3. Revisjonikomisjoni moodustamine.pdf

4. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.pdf

5. Volikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine.pdf

6. Valla esindajate nimetamine POLi üldkogusse.pdf

7. Volikogu esindaja määramine Sauga valla alaealiste komisjoni.pdf

8. Volikogu esindaja määramine Sauga Põhikooli hoolekogusse.pdf

9. Hüvituste maksmise kord volikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele.pdf

10. Kosse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.pdf

11. Sauga valla 2013. II lisaeelarve kinnitamine.pdf

11. Sauga valla 2013. II lisaeelarve                     lisa.pdf

11. Sauga valla 2013. II lisaeelarve seletuskiri    lisa.pdf

 

7. november

1. Vallavanema valimine.pdf

2. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine.pdf

3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.pdf

 

31. oktoober (uue volikogu 1. istung)

1. Volikogu esimehe valimine.pdf

2. Volikogu aseesimehe valimine.pdf

3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.pdf

 

17. oktoober

1. Rajatiste arvelevõtmine. pdf

1. Rajatiste arvelevõtmine    lisa 1   plaan.pdf

1. Rajatiste arvelevõtmine    lisa 2  plaan.pdf

2. Nurga detailplaneeringu koostamise algatamine.pdf

2. Nurga detailplaneeringu lähteülesanne.pdf

2. Nurga detailplaneeringu          lisa   plaan.pdf

2. Nurga detailplaneeringu    seletuskiri.pdf

 

26. september 

1. Kohanime määramine (Juntsi ja Rütavere bussipeatused).pdf

1. Kohanime määramine (Juntsi ja Rütavere bussipeatused)     lisa 1.pdf

1. Kohanime määramine (Juntsi ja Rütavere bussipeatused)    lisa 2.pdf

2. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks.pdf

3. Jaoskonnakomisjonide moodustamine KOV 2013 valimisteks.pdf

4. Sundvalduse seadmine (Koopa tee). pdf

4. Sundvalduse seadmine (Koopa tee)       plaan.pdf

5. Sauga Vallavolikogu 17.03.2011 otsuse nr 14 kehtetuks tunnistamine.pdf

6. Vallavarale hoonestusõiguse seadmine koos hilisema võõrandamisega.pdf

7. Luste tee 1 detailpl kehtestamine.pdf

8. Pärnaõie tee 20 detailpl kehtestamine.pdf

9. Sauga Vallavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 43 kehtetuks tunnistamine.pdf

10. 2013. a I lisaeelarve kinnitamise määrus.pdf

10. 2013. a I lisaeelarve seletuskiri        lisa2.pdf

10. 2013 a. I lisaeelarve tabel          lisa1.pdf

11. Sauga valla eelarvestrateegia 2013-2017 määrus.pdf

11. Sauga valla eelarvestrateegia 2013-2017 

12. Finantskohustuse võtmine.pdf

 

21. august

1. Sundvalduse seadmine (Koopa tee). pdf

1. Sundvalduse seadmine (Koopa tee)       plaan.pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kuuse tn).pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kuuse tn)     plaan.pdf

3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Mustika tn).pdf

3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Mustika tn)     plaan.pdf

4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Pohla tn).pdf

4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Pohla tn)        plaan.pdf

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Randivälja tee L1).pdf

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Randivälja tee L1)  plaan.pdf

6. Sauga VV 25.08.06 määruse "Tänavanimede määramine" kehtetuks tunnistamine. pdf

6. Sauga VV 25.08.06 määruse "Tänavanimede määramine" kehtetuks tunnistamine.              plaan. pdf

6. Määruse "Tänavanimede määramine" kehtetuks tunnistamine  seletuskiri.pdf

7. Sauga valla metsateede registrisse kandmine.pdf

8. Rehe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.pdf

9. Vee erikasutusloa kooskõlastamine (OÜ Tõnis ja Pojad)

10. Sauga VV 25.08.08 otsuse nr 62 "Sauga valla üldpl projekti vastuvõtmine" kehtetuks tunnistamine

11. Maarahva VI kongressi delegaatide nimetamine

12. Audru Ringraja mängumaa detailpl kooskõlastamine

 

20. juuni

1. SA Leiutajateküla toetamine sihtfinantseerimise kaudu.pdf

2. Kohanime määramine (Kaste tee).pdf

2. Kohanime määramine (Kaste tee)            lisa.pdf

3. Kohanime määramine (Mäepealse tee).pdf

3. Kohanime määramine (Mäepealse tee)     lisa.pdf

4. Sundvalduse seadmine (Lagle tee).pdf

4. Sundvalduse seadmine (Lagle tee)          lisa.pdf

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Karukella tn 1).pdf

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Karukella tn 1)      lisa.pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Farmeri tee).pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Farmeri tee)        lisa.pdf

7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Nigula tee).pdf

7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Nigula tee)        lisa.pdf

8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Tuhkru tee).pdf

8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Tuhkru tee)         lisa.pdf

9. Vallavolikogu liikmete arvu määramine.pdf

10. Valimisringkondade moodustamine, mandaatide arvu määramine.pdf

11. Valla valimiskomisjoni moodustamine.pdf

12. Volikogu arvamus tõmbekeskuste määramisest (POL).pdf

13. Hajaasustuse programm: varaliste kohustuste võtmine.pdf

13. Hajaasustuse programm: varaliste kohustuste võtmine   pressiteade.pdf

 

 23. mai

1. 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine.pdf

1. 2012.a majandusaasta aruanne                  lisa.pdf

1. 2012.a maj aasta aruanne: revisjonikomisjoni arvamus.pdf

2. Kohanime määramine (Niitjõe).pdf

2. Kohanime määramine (Niitjõe).          lisa.pdf

3. Volikogu 28.04.08 määruse nr 17 "Tänavanimede määramine" muutmine.pdf

3. Volikogu 28.04.08 määruse nr 17 "Tänavanimede määramine" muutmine.   lisa.    pdf

4. Kose ja Kaste detailplaneeringu kehtestamine.pdf

5. Rüütli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.pdf

6. Sundvalduse seadmine (Juhkama). pdf

6. Sundvalduse seadmine (Juhkama)      lisa. pdf

7. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.pdf

7. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused      lisa.pdf

8. Vastus M. Tombergi arupärimisele. pdf

8. M. Tombergi arupärimine               lisa.pdf

 

29. aprill

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Allika tee 4).pdf

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Allika tee 4)  lisa.pdf

 

18. aprill

1. Humanitaarkomisjoni koosseisu kinnitamine.pdf

2. Susi kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Detailplaneeringu koostamise algatamine Susi kinnistul.pdf

3. Detailplaneeringu algatamise lähteseisukohad (Susi)      lisa.pdf

3. Detailplaneeringu koostamise algatamine Susi kinnistul     lisa.pdf

4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega.pdf

4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega               lisa.pdf

5. AS AP Mets kinnistute omandamine.pdf

 

21. märts

1. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja II lugemine (vt veebr eelnõud)

1. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja     lisa 4.pdf

2. Humanitaarkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.pdf

3. Esindaja määramine lasteaedade hoolekogudesse.pdf

4. Pädevuse delegeerimine vallavalitsusele.pdf

5. Rev-komisjoni aruande ärakuulamine ja tööplaani kinnitamine.pdf

5. Revisjonikomisjoni aruanne           lisa.pdf

5. Revisjonikomisjoni tööplaan           lisa.pdf

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.pdf

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine     lisa.pdf

7. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks.pdf

8. Sauga alevikus asuva Tehnika tn 1 hoonestusõiguse lõpetamine.pdf

 

4. märts

1. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega otsus (Randivälja tee L1).pdf

1. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Randivälja tee L1)     lisa.pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega otsus (Randivälja tee L3).pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Randivälja tee L3)     lisa.pdf

 

21. veebruar

1. Sauga valla 2013.a eelarve III lugemine ja kinnitamine.pdf

1. Sauga valla 2013.a eelarve              lisa.pdf

1. Sauga valla 2013.a eelarve seletuskiri   lisa.pdf

2. Kesk-Scholzi detailplaneeringu kehtestamine.pdf

3. KSH algatamata jätmine Kose ja Kaste detailplaneeringu koostamisel.pdf

3. Eelhinnang Kose ja Kaste detailplaneeringule    lisa.pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskiri.pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja seletuskiri  lisa.pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja       lisa. pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja  lisa.pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja   lisa.pdf

4. Sauga valla jäätmehoolduseeskirja    lisa.pdf

5. Vallavalitsuse koosseisu teenistuskohtade kehtestamine.pdf

5. Vallavalitsuse teenistuskohad seletuskiri    lisa.pdf

6. Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine.pdf

6. Vallavalitsuse palgajuhendi seletuskiri      lisa.pdf

7. Vallavanema töötasu määramine.pdf

 

 

24. jaanuar

1. Kohanime määramine (Kukerpuu tee).pdf

1. Kohanime määramine (Kukerpuu tee)                    lisa.pdf

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Lillaru).pdf

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Lillaru)       lisa.pdf

3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Nurmikaoja).pdf

3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Nurmikaoja)  lisa.pdf

4. Kose ja Kaste kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

5. Sauga valla konsolideerimisgrupi 2012.a m/a aruande auditeerija kinnitamine.pdf

6. Sauga valla 2013.a eelarve (II lugemine).pdf

6. Sauga valla 2013.a eelarve projekt                  lisa.pdf

6. Sauga valla 2013.a eelarve projekti seletuskiri  lisa.pdf

 

 

Viimati uuendatud:   07.01.2014. 11:30