» Volikogu » Eelnõud » Eelnõud 2014

Volikogu eelnõud 2014

18. detsember

1. Detailplaneeringute menetluse lõpetamine:

1.1 Aluste kinnistu DP.pdf

1.2 Artna kinnistu DP.pdf

1.3 Jänesselja kinnistu DP.pdf

1.4 Kaksoja kinnistu DP.pdf.

1.5 Uuetoa kinnistu DP.pdf

1.6 Kase kinnistu DP.pdf

1.7 Selliste kinnistu DP.pdf

2. Käbi tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.pdf

3. KSH algatamata jätmine Nurga kinnistu detailplaneeringu koostamisel.pdf

3. KSH algatamata jätmine Nurga DP   ....  eelhinnang ..... lisa.pdf

4. Arvamuse andmine Lavassaare turbamaardla Nurme turbatootmisala kaevandamisloa eenõu kohta (ASB Greenworld Eesti AS).pdf

4. Arvamuse andmine Nurme turbatootmisala ...  Keskkonnamin kantsleri kk eelnõu    lisa.pdf

4. Arvamuse andmine Nurme turbatootmisala ... asendiplaan    lisa.pdf

4. Arvmuse andmine Nurme turbatootmisala ..   tootmisväljakute läbilõige   lisa.pdf

4. Arvamuse andmine Nurme turbatootmisala ..  seletuskiri   lisa.pdf

4. Arvamuse andmine Nurme turbatootmisala ...  kaevandamise loa eelnõu   lisa.pdf  

5. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord.pdf

6. Sauga VV 25.01.2008 määruse nr 1 "Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sauga vallas" muutmine.pdf

7. Sauga valla 2015.a eelarve I lugemine.pdf

7. Sauga valla 2015.a eelarve      seletuskiri   lisa.pdf

 

20. november

1. Sauga Vallavolikogu 23.02.2007 määruse nr 7 "Tänavanimede määramine" kehtetuks tunnistamine.pdf

1. Sauga Vallavolikogu 23.02.2007 määruse nr 7 "Tänavanimede määramine" kehtetuks tunnistamine    seletuskiri.pdf

2. Kisa-Tuuliku detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Vallavanema asemel allakirjutaja määramine.pdf

 

30. oktoober

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Mardi).pdf

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Mardi)   plaan.pdf

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Jaagusalu).pdf

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Jaagusalu)    plaan.pdf

3. Vallavara omandamine Nurme-Papsaare tee kü-d:

3.1 Jõekääru kinnistu (eraisikult).pdf

3.2 Seliste I kinnistu (eraisikult).pdf

3.3 Ullaste kinnistu (eraisikult).pdf

4. Sauga valla huvihariduse toetamise kord.pdf

4. Sauga valla huvihariduse toetamise korra  seletuskiri.pdf

5. Volikogu 27.02.2014 määruse nr 5 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine.pdf

6. Vallavarakomisjoni liikme määramine.pdf

7. Sauga valla 2014.a I lisaeelarve määrus.pdf

7. Sauga valla 2014.a I lisaeelarve    tabel.pdf

7. Sauga valla 2014.a I lisaeelarve     seletuskiri.pdf

 

25. september

1. Tammiste Lasteaia arengukava 2014-2016 määrus.pdf

1. Tammiste lasteaia arengukava 2014-2016    lisa.pdf

1. Tammiste lasteaia arengukava 2014-2016        lisa.pdf

2. Sauga valla eelarvestrateegia 2014-2018 määrus.pdf

2. Sauga valla eelarvestrateegia 2014-2018      lisa.pdf

3. Käbi 24 detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

4. Paisjärve detailplaneeringu kehtestamine.pdf

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Soopa).pdf

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Soopa)   plaan.pdf

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Metsatalu).pdf

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Metsatalu   plaan.pdf

7. Sauga Vallavolikogu 28.08.2014 otsuse nr 46 muutmine.pdf

7. Sauga Vallavolikogu 28.08.2014 otsuse nr 46 muutmine   plaan.pdf

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras ja Sauga vallavolikogu  29.02.2008 otsuse nr 4 kehtetuks tunnistamine.pdf

9. Sauga valla vara valitsemine kord.pdf

9. Sauga valla vara valitsemise kord      seletuskiri.pdf

10. Uuemetsa tn kinnistu asjaosaliste ärakuulamine ja sundvõõrandamise otsustamine.pdf

 

28. august

1. Pärnapõllu kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

2. Aavo kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Jõe tn 2, Mõisa tn 8, Mõisa tn 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine.pdf

3. Jõe tn 2, Mõisa tn 8, Mõisa tn 8a detailplaneeringu algatamine      plaan.pdf

4. Luste tee 1 kinnistule servituudi seadmise taotlemine.pdf

4. Luste tee 1 kinnistule servituudi seadmine       plaan.pdf

5. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras.pdf

6. Uuemetsa tänava kinnistu sundvõõrandamine.pdf

7. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018 kinnitamine.pdf

7. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018  lisa.pdf

8. Sauga valla kaevetööde eeskiri.pdf

9. Sauga valla vara valitsemise kord ja seletuskiri.pdf

10. Vallavalitsuse koosseisu muutmine.pdf

 

19. juuni

1. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa kohta. pdf

2. Pädevuse delegeerimine (veeseadus).pdf

2. Pädevuse delegeerimine        seletuskiri.pdf

3. Jänesselja Lasteaia arengukava 2014-2016 kinnitamine.pdf

3. Jänesselja Lasteaia arengukava 2014-2016       lisa.pdf

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Silla).pdf

5. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine.pdf

5. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine      lisa.pdf

 

29. mai

1. Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini asukoha määramine".pdf

1. Teemaplaneeringu materjalid Eleringi kodulehel

2. KSH algatamata jätmine Kopliku kinnistu detailplaneeringu koostamisel.pdf

2. KSH algatamata jätmine .... eelhinnang     lisa.pdf

3. Jänesselja tn 20 detailplaneeringu kehtestamine.pdf

4. Rehe detailplaneeringu kehtestamine.pdf

5. Sauga VV 17.08.2007 otsuse nr 103 muutmine (isiklik kasut. õigus).pdf

5. Sauga VV 17.08.2007 otsuse nr 103 muutmine ---   lisa plaan.pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Mõisa 6).pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega lisa plaan.pdf

7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veskikaare tn).pdf

7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega  ----   lisa   plaan.pdf

8. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine.pdf

8. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine    ----   lisa.pdf

8. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine   ---  lisa.pdf

9. Sotsiaalkorterite kinnitamine.pdf

10. Sauga VV 27.03.2009 määruse nr 8 muutmine (Hooldajatoetuse ja puudega inimese  ...).pdf

 

24. aprill

1. Pärnu linna üldplaneeringu 2025 kooskõlastamine.pdf

1. Planeeringumaterjalid Pärnu linna kodulehel

2. Kellukese tee 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.pdf

3. Rajatise peremehetuks tunnistamine (Kilksama puurkaev).pdf

3. Rajatise peremehetuks tunnistamine (Kilksama puurkaev)    plaan.pdf

4. Rajatiste peremehetuks tunnistamine ja vallavara võõrandamine (maakaablid Eametsas).pdf

4. Rajatiste peremehetuks tunnistamine ja vallavara võõrandamine  plaan 1.pdf

4. Rajatiste peremehetuks tunnistamine ja vallavara võõrandamine  plaan 2 .pdf

5. Vallavara võõrandamine (transpordimaa Tammiste kõnnitee rajamiseks).pdf

6. Jäätmeseadustest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine.pdf

7. Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord.pdf

7. Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord    seletuskiri.pdf

8. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord.pdf

8. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord      seletuskiri.pdf

9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks.pdf

10. Pakkumuse esitamine Tammiste külas Uuemetsa tn omandamiseks.pdf

11. Omafinantseeringu garanteerimine (Sauga aleviku ÜVK rek).pdf

 

20. märts

1. Sauga Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 3 "Sauga Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine.pdf

1. Sauga Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 3 "Sauga Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine - seletuskiri.pdf

2. Sauga Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.pdf

3. Sauga vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine.pdf

4. Sauga Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord.pdf

5. Sauga Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 4 "Sauga valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine.pdf

5. Sauga Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 4 "Sauga valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine - seletuskiri.pdf

5. Sauga Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 4 "Sauga valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine - lisa nr 4: Konteinerite asukohad.pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Rüütlitee).pdf

6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Rüütlitee)  lisa plaan.pdf

7. Jänesselja tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

8. Susimasti detailplaneeringu kehtestamine.pdf

9. Sauga valla üldplaneeringu ülevaatamine.pdf

 

27. veebruar

1. HP Arenduse OÜ esindaja ülevaade Hirvepargi elamurajooni arendusest.pdf

2. Koolilõuna kulude katmise kord.pdf

3. Sauga Vallavolikogu 28.04.2008 määruse nr 15 "Tänavanimede määramine" muutmine.pdf

3. Sauga Vallavolikogu 28.04.2008 määruse nr 15 "Tänavanimede määramine" muutmine     plaan.pdf

4. Kohanimede määramine (Saia tee ja Vanamõisa tee).pdf

4. Kohanimede määramine (Saia tee ja Vanamõisa tee)     plaan.pdf

5. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine.pdf

6. Kinnistute omandamine:

6.1 Kellukese tee 2.pdf

6.2 Luste tee 1.pdf

6.3 Teekurve.pdf

6.4 Välgu.pdf

7. Mihkelsi kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

8. Vaariku I-IV kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

9. Kellukese tee 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

10. Olevi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.pdf

11. Rehe detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

12. Sauga valla 2014.a vallaeelarve kinnitamine (III lugemine).pdf

12. Sauga valla 2014.a vallaeelarve kinnitamine    lisa.pdf

12. Sauga valla 2014.a vallaeelarve kinnitamine     seletuskiri.pdf

13. Sauga Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine.pdf

13. Sauga Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine   seletuskiri.pdf

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.pdf

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine     seletuskiri.pdf

 

23. jaanuar

1. Sauga Vallavolikogu 20.12.12 määruse nr 20 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine" muutmine.pdf

1. Seletuskiri toimetulekutoetuste määramise eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmise kohta.pdf

2. Sauga Vallavolikogu 25.01.08 määruse nr 1 "Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sauga vallas" muutmine.pdf

2. Seletuskiri sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmise kohta.pdf

3. Are ja Halinga vallavalitsuse ja volikogu ettepanekud.pdf

4. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa väljastamiseks (Nurme Turvas).pdf

4. Vee erikasutusloa taotlus  (Nurme Turvas)     lisa.pdf

5. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine.pdf

6. Rajastiste arvelevõtmine (Kilksama puurkaev).pdf

6. Rajatiste arvelevõtmine (Kilksama puurkaev).    plaan  lisa.pdf

7. HP Arenduse taotlus.pdf

8. Sauga valla ehitusmäärus.pdf

9. Paisjärve kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

10. Susimasti detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

11. Detailplaneeringu mittealgatamine - otsus (Suvilate tee 1A).pdf

12. Sauga valla konsolideerimisgrupi 2013.a maj-aasta aruande auditeerija kinnitamine.pdf

13. Sauga valla arengukava 2011-2020 tegevuskava 2014-2017 kinnitamine.pdf

13. Sauga valla tegevuskava 2014-2017    lisa-tabel.pdf

14. Sauga valla 2014.a eelarve.pdf

 

 

 

Eelnõude arhiiv

Viimati uuendatud:   12.12.2014. 13:18