» Volikogu » Eelnõud » Eelnõud 2015

Volikogu eelnõud 2015

 

17. detsember

 

1. Vallavara omandamine (Tulbiaia tee).pdf 

2. Sauga valla konsolideerimisgrupi 2015. a majandusaasta aruande auditeerija kinnitamine.pdf 

3. Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava aastateks 2016-2020 vastuvõtmine.pdf

3. Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava aastateks 2016-2020  ---  lisa.pdf

3. Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava aastateks 2016-2020  --- seletuskiri.pdf

4. Pärnu Linnavolikogu 15.10.2015 otsusele nr 69 „ Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Sauga Valla-volikogule“ vastamine.pdf 

5. Sauga valla 2016. a eelarve.xls

 

 

19. november

 

1. Nurmenuku detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

2. Farmi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.pdf

3. Vilja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.pdf

4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Mägra tee 8).pdf

4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Mägra tee 8)    plaan.pdf 

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Tuka).pdf

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Väike-Tuka)    plaan.pdf 

6. Vara tasuta omandamine ja vallavara tasuta võõrandamine (Uuemetsa elamurajooni vee- ja kanalisatsioonisüsteemid).pdf

7. Vallavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine lepingu lmimiseks (veevarustuse ja kanalisatsioonirajatised).pdf

7. Vallavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine lepingu lmimiseks   lisa.pdf 

8. Sauga valla 2015. a II lisaeelarve kinnitamine.pdf

8. Sauga valla 2015. a II lisaeelarve   lisa.pdf 

9. Pädevuse delegeerimine.pdf

10. Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sauga vallas.pdf 

10. Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sauga vallas   seletuskiri.pdf

 


 22. oktoober

 

1. Uue piirkonnapolitseiniku tutvustamine

2. Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine.pdf

2. Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2019        lisa.pdf

3. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2016-2019 kinnitamine.pdf

3. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2016-2019        lisa.xls

4. Tallinna mnt 122 kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine ja kinnistu võõrandamine.pdf

5. Rütavere tuulikupargi detailplaneeringu koostamise mittealgatamine.pdf

6. Vallavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks.pdf 

7. A. Lopsiku, T. Suti, A. Maieri, H. Aasa, A. Kase ja M. Tombergi arupärimisele vastamine  

 

24. september

 

1. Sundvalduse seadmine (Vana-Nõmme).pdf

1. Sundvalduse seadmine (Vana-Nõmme)      plaan.pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Allikivi tee).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Keskuse tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lauka tee).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lepalinnu tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kuldnoka tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lõo tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsvindi tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Peoleo tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pae tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Roolinnu tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Salu tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiigi tn).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiigi põik).pdf

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ööbiku tn).pdf

3. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord    määrus.pdf

3. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord   lisa  avaldus.pdf

3. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord       seletuskiri.pdf

4. 2015.a I lisaeelarve kinnitamine.pdf

4. 2015.a I lisaeelarve.xls

4. 2015.a I lisaeelarve lisa    seletuskiri.pdf

5. Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2019   määrus.pdf

5. Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2019.pdf

6. Pulli raudteejaama kergliiklustee rahastustaotluse omafinantseeringu tagamine.pdf

7. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2016-2019 kinnitamine     määrus.pdf

7. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2016-2019.xls

 

 

 

25. august

 

1. Veejaama detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.pdf 

2. Vallavara omandamine (Künka tee L1 katastriüksus).pdf 

3. Rajatise arvelevõtmine (puurkaev Kilksama külas).pdf

3. Rajatise arvelevõtmine (puurkaev Kilksama külas)     lisa.pdf 

4. Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord.pdf 

4. Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord      seletuskiri.pdf

 

 

 

18. juuni

 

1. Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ muudatused

2. Detailplaneeringute menetluse lõpetamine:

2.1 Karu kinnistul.pdf

2.2 Orasselja kinnistul.pdf

3. Vallavara omandamine.pdf

4. Valla esindaja määramine lasteaedade hoolekogudesse.pdf

5. Sauga valla 2014.a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine.pdf

5. Sauga valla 2014.a majandusaasta konsolideeritud aruanne      lisa.pdf

5. Sauga valla 2014.a majandusaasta konsolideeritud aruanne      lisa.pdf

 

21. mai

 

1. Arvamuse andmine Rääma turbamaardla Rääma II turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse kohta.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa jäätmekava.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa korralduse eelnõu.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa läbilõiked.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa    plaan.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa Rääma turbatootmisala projekt.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa seletuskiri.pdf

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta ---  lisa maavara kaevandamise loa taotlus.pdf

2. Uuenassa II detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Tammiste Koolikompleksi detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

4. Tammiste külas asuva Uuemetsa tänava kinnistu sundvõõrandamine.pdf

5. Vallavara omandamine.pdf

5. Vallavara omandamine     lisa seletuskiri.pdf

6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.pdf

6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord    lisa taotluse blankett.pdf


23. aprill

1. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine.pdf

1. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine  lisa 1.pdf

1. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine  lisa 2.pdf

1. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine lisa 3.pdf

1. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine   lisa 4.pdf

2. Kopliku kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks.pdf

4. Kesa tee kinnistu omandamine.pdf

4.  Kesa tee kinnistu omandamine   lisa plaan.png

5. Silla kinnistu võõrandamine.pdf

6. Toimetulekutoetuse piirmäärade kinnitamine.pdf

6. Toimetulekutoetuse piirmäärade kinnitamine    lisa seletuskiri.pdf

7. Üksikpuude raiumise kord.pdf

7. Üksikpuude raiumise kord    lisa seletuskiri.pdf

7. Üksikpuude raiumise kord     lisa 1.pdf

7. Üksikpuude raiumise kord     lisa 2.pdf

7. Üksikpuude raiumise kord     lisa 3. pdf

 

19. märts

1. Kisa-Jüri kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

2. Raudsepa kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Ristiku tee 44 ja 46 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.pdf

4. Tallinna mnt 122 kinnistu võõrandamine.pdf

5. Sauga Vallavolikogu 21.02.2013 määruse 3 "Sauga Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine.pdf

6. Sauga Vallavolikogu 20.03.2014 määruse 11 "Sauga vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine" muutmine.pdf

7. Sauga Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.pdf

8. Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine.pdf

9. Sauga Põhikooli arengukava 2015-2017.pdf

9. Sauga Põhikooli arengukava 2015-2017 kinnitamise määrus.pdf

 

19. veebruar

1. Ülevaade Sauga valla turvalisusest (piirkonnavanem komissar Maksim Korzin)

2. Liisapõllu kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine.pdf

3. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018 muutmine.pdf

3. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018 muutmise      lisa.xls 

3. Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018   seletuskiri.pdf

4. Sauga valla 2015. a vallaeelarve kinnitamine.pdf

4. Sauga valla 2015. a vallaeelarve    lisa.xls

4. Sauga valla 2015. a vallaeelarve      seletuskiri.pdf

 

29. jaanuar

1. Sauga valla üldplaneeringu eskiisi tutvustus.pdf

2. Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020 heakskiitmine - otsus.pdf

2. Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020.pdf

2. Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020 heakskiitmine -  seletuskiri.pdf

3. Spordiväljakute maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.pdf

3. Spordiväljakute maa-ala detailplaneeringu  plaan.pdf

4. Detailplaneeringute menetluse lõpetamine:

4.1 Kalevi kinnistul.pdf

4.2 Niidovälja kinnistul.pdf

4.3 Niitemaa kinnistul.pdf

4.4 Nõmme 2 kinnistul.pdf

5. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töö tasustamise alused.pdf

6. Sauga valla konsolideerimisgrupi 2014.a majandusaasta aruande  auditeerija kinnitamine.pdf

7. Sauga valla 2015.a eelarve II lugemine.pdf

7. Sauga valla 2015.a eelarve.xls

8. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine.pdf

9. Rahvakohtuniku kandidaadi valimine.pdf

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud:   12.11.2016. 22:22