» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Ehitisregistri spetsialist

Ehitisregistri spetsialisti ametijuhend

Lisa 3

vallavanema 16.01.2017

käskkirjale nr 1

ÜLDSÄTTED

Ametikoha nimetus           Ehitisregistri spetsialist

Ametikoha põhigrupp        ametnik

Ametisse nimetamine vallavanem

Otsene ülemus                 ehitusnõunik

Kes asendab                 ehitusnõunik / planeerimisspetsialist

Keda asendab                 ehitusnõunikku / planeerimisspetsialisti

 

1. EHITISREGISTRI SPETSIALISTI TÖÖÜLESANDED

1.1 Ehitisregistri omavalitsuse poolne haldamine.

1.2 Ehitisregistrile vajalike andmete sisestamine vastavalt registri põhimäärusele.

1.3 Ehitusteatiste, kasutusteatiste, ehituslubade ja kasutuslubade ehitisregistripõhise menetluse korraldamine.

1.4 Ehitisregistri andmete korrastamine EhSRS § 26 mõistes.

1.5 Projektdokumentatsiooni arhiveerimine ja arhiivi korrashoid.

1.6 Kirjade, protokollide, teadete jms tehniline ettevalmistamine.

1.7 Kodanike vastuvõtt, kodanike avaldustele ja järelepärimistele vastamine ehitisregistrit puudutavates küsimustes.

1.8 Muude vallavanema või ehitusnõuniku poolt antud ülesannete täitmine.

2. KOHUSTUSED

2.1 Täitma tööülesandeid kohusetundlikult, täpselt  ja õigeaegselt.

2.2 Olla kursis oma töös vajaminevate õigusaktidega ja neid järgida.

2.3 Täita kõiki tööandja seaduslikke korraldusi.

3. ÕIGUSED

3.1 Saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

3.2 Kasutada tööandjalt tööks vajalikke töövahendeid.

3.3 Saada haldusaparaadi töötajatelt, volikogu ja vallavalitsuse liikmetelt, allasutustelt dokumente jms, mis on vajalikud temale pandud tööülesannete täitmiseks.

3.4 Nõuda  tööandjalt ohutu ja tervisele kahjutu töö korraldamiseks vastavaid tingimusi.

3.5 Teha vallavanemale ja ehitusnõunikule ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja teenistuskohustuste täitmisega seonduvate probleemide lahendamiseks.

4. VASTUTUS

4.1 Vastutab teenistuskohustuste täpse ja õigeaegse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna – ja eraelu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni  hoidmise eest.

4.2 Esitatud dokumentide ja informatsiooni vastavuse eest kohustuslikele normidele, nende õigsuse otstarbekuse ja seaduslikkuse eest.

4.3 Varaliselt talle tööks kasutada antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest.

4.4 Täidab Avaliku Teenistuse eetikakoodeksit.

5. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

5.1 Vähemalt kesk-eriharidus. 

5.2 Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluse küllaldane tundmine.

5.3 Hea suhtlemisoskus.

5.4 Koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi.

5.5 Arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

5.6 Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel.

6. AMETIJUHENDI MUUTMINE

6.1 Käesolevat ametijuhendit võib muuta üksnes ehitisregistri spetsialisti ja vallavanema kokkuleppe alusel või vallavanema poolt enne uue tehniku tööle võtmisel, samuti juhul, kui muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid.

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

................................

Ametnik: KRISTINA LÜÜDIK

Kuupäev:  2. jaanuar 2017

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 19:19