» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Ehitusnõunik

Ehitusnõuniku ametijuhend

Lisa 1

vallavanema 16.01.2017

käskkirjale nr 1

 

1. ÜLDOSA 

 

Ametikoha nimetus ehitusnõunik

Ametisse nimetab vallavanem

Otsene ülemus vallavanem

Asendaja ehitisregistri spetsialist / planeerimisspetsialist

Keda asendab ehitisregistri spetsialist / planeerimisspetsialist

 

2. AMETIKOHA EESMÄRK 

 

Ametikoha eesmärk on planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamine Sauga vallas.

 

3. TEENISTUSÜLESANDED  

 

3.1 osalemine valla üldplaneeringu koostamisel;

3.2 projekteerimistingimuste koostamine ja menetlemine (v.a projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul); 

3.3 riikliku ehitusjärelevalve korraldamine vastavalt ehitusseadustikule ning planeerimisseadusele, ettekirjutuste tegemine ja nende täitmise kontrollimine;

3.4 ehitusteatisega koos esitatud ning ehitusloa saamiseks esitatud taotluste ja ehitusprojektide õigusaktidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine, ehitusprojektide ekspertiisi vajaduse määramine, ehitusteatiste läbivaatamine ning kontrollimine vastavalt ehitusseadustikule; 

3.5 kasutusteatisega koos esitatud ning kasutusloa saamiseks esitatud taotluste, projektide ja muude dokumentide õigusaktidele vastavuse kontrollimine, valminud ehitise ehitusprojektile ja väljastatud ehitusloale vastavuse kontrollimine;

3.6 projektide riigiasutustega kooskõlastamise korraldamine;

3.7 oma valdkonna haldusaktide eelnõude koostamine;

3.8 avariiohtlike ehitiste väljaselgitamine, ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine; 

3.9 riiklikusse ehitisregistrisse kannete tegemise korraldamine;

3.10 isikute nõustamine planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes;

3.11 valla poolt ehitatavate objektide riigihangete korraldamine, lepingute ettevalmistamine,  ehitusprojektide ülevaatamine ja lepingute täitmise kontrollimine, omanikujärelevalve korraldamine;

3.12 Planeerimis- ja ehitustegevuse koordineerimine ning eelnõude ettekandmine vallavalitsuses ja volikogus;

3.13 Muude vallavanema poolt antud ülesannete täitmine.

 

 

4. KOHUSTUSED

 

4.1 Täita pandud ülesandeid kohusetundlikult, täpselt ja õigeaegselt;

4.2 olla kursis oma töös vajaminevate õigusaktidega ja neid järgida;

4.3 täita kõiki tööandja seaduslikke korraldusi. 

 

5. VASTUTUS 

 

Ehitusnõunik vastutab:

5.1 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

5.2 oma töös vastuvõetud otsuste ja ettepanekute ning õigusaktide eelnõude seaduslikkuse eest ning dokumentide õigeaegse edastamise eest;

5.3 asjaajamiseks tema kasutuses olevate vara ja dokumentide säilimise ja korrasoleku eest.

 

6. ÕIGUSED

 

Ehitusnõunikul on õigus:

6.1 saada Sauga Vallavalituse teenistujatelt, töötajatelt, vallavolikogu liikmetelt, vallaasutustelt informatsiooni ja dokumente, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks;

6.2 omada juurdepääsu ametialaselt vajalikele elektroonilistele andmekogudele ja registritele;

6.3 kasutada valla töövahendeid ja saada seaduslikus korras ettenähtud hüvitust isikliku sõiduauto ametsõitudeks kasutamise eest;

6.4 nõuda  tööandjalt ohutu ja tervisele kahjutu töö korraldamiseks vastavaid tingimusi;

6.5 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

6.6 saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

 

7. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

 

7.1 vähemalt erialane kesk-eriharidus;

7.2 Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluse küllaldane tundmine;

7.3 hea suhtlemisoskus.;

7.4 koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi

7.5 arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

7.6 eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel.

 

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE

 

8.1 Ametijuhendit võib muuta üksnes ehitusnõuniku ja vallavanema kokkuleppe alusel. 

 

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

 

……………………………………

 

Ametnik: KRISTJAN KULLERKAN                                         2. jaanuar 2017

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 17:05