» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Finantsnõunik

Finantsnõuniku ametijuhend

1. Üldosa

 

1.1 Finantsnõuniku nimetab ametisse vallavanem.

 

1.2 Finantsnõunik allub vallavanemale.

 

1.3 Finantsnõunikule alluvad raamatupidajad.

 

1.4 Finantsnõuniku asendamine toimub vallavanema käskkirjade alusel.

 

2. Ametikoha eesmärk

 

2.1 Valla ja tema allasutuste raamatupidamistöö koordineerimine.

 

2.2 Valla eelarve koostamine ja täitmise jälgimine.

 

3. Teenistusülesanded

 

3.1 Raamatupidamise korraldamine vallavalitsuses ja allasutustes.

 

3.2 Osalemine eelarve, lisaeelarve ja eelarve muutmise projektide koostamisel.

 

3.3 Eelarve täitmise kontrollimine ja aruande koostamine.

 

3.4 Varade arvestuse ja inventuuride läbiviimise tagamine vallavalitsuses ja allasutustes.

 

3.5 Deebetarvete koostamine ja laekumiste jälgimine.

 

3.6 Vallavalitsuse rahaliste kohustuste täitmise jälgimine.

 

3.7 Raamatupidamisaruannete (kuu-, kvartali-, aastaaruanded) koostamine ja esitamine.

 

3.8 Avaldustele vastuste koostamine eelpoolloetletud küsimustes.

 

3.9 Korraldab vabariiklike ja kohalike õigusaktidega määratud riigilõivude ja teenustasude laekumiste kontrolli väljastatavate dokumentide kaupa.

 

3.10 Töötab välja ja vormistab oma tegevusvaldkonda puudutavate otsuste, määruste, korralduste ja vallavanema käskkirjade projektid.

 

3.11 Ettepanekute tegemine oma tegevusala efektiivsemaks korraldamiseks.

 

3.12 Korraldab arvutitehnika rakendamist vallavalitsuse ja allasutuste raamatupidamises.

 

3.13 Täidab teisi talle seaduste alusel ja vallavolikogu ning -valitsuse poolt pandud ülesandeid.

 

3.14 Alluvatele ametijuhendite projektide koostamine.

 

4. Vastutus

 

Finantsnõunik vastutab:

 

4.1 Talle kooskõlastamiseks ja allakirjutamiseks esitatud otsuste, lepingute jt. õigusaktide ning kirjade vastavuse eest finantseerimis- ja raamatupidamiseeskirjadele.

 

4.2 Raamatupidamise sisekorra, jms. väljatöötamise, täiendamise ja kasutamise eest kohalikus omavalitsuses ning sellele alluvates asutustes.

 

4.3 Blankettide ja arvutiprogrammide kasutamise eest.

 

4.4 Vigade väljaselgitamise ja kõrvaldamise eest raamatupidamises.

 

4.5 Ametisaladuse, ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest.

 

5. Õigused

 

Finantsnõunikul on õigus:

 

5.1 Osaleda volikogu ja vallavalitsuse istungitel ja komisjoni koosolekutel, mis puudutavad eelarve koostamist ja täitmist ning otsuseid, mille täitmisel osaleb raamatupidamine.

 

5.2 Mitte alla kirjutada dokumentidele, kui need ei ole kooskõlas vastavate õigusaktidega. Vaidluse korral lahendab küsimuse vallavolikogu.

 

5.3 Vastutada üksnes nende dokumentide eest, mis on talle tutvumiseks esitatud ning ulatuses, millega ta nõus oli.

 

5.4 Saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

 

5.5 Teha ettepanekuid seaduse rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks.

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

 

6.1 Kõrgem või kesk-eriharidus.

 

6.2 Riigikeele valdamine kõrgtasemel.

 

6.3 Peab oskama kasutada arvutit oma ametiülesannete täitmiseks.

 

6.4 Aus, koostöövalmis, nõudlik, järjekindel, hea eneseväljendusoskusega.

 

7. Ametijuhendit võib muuta

 

7.1 Vallavanema ja finantsnõuniku kokkuleppel.

 

7.2 Kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid.

 

7.3 Uue finantsnõuniku töölevõtmisel.

 

.......................

Ülle Mäetalu

finantsnõunik

 

.......................

Meelis Tomberg

vallavanem

 

"......."......................... 2003.a.

 

 

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   25.08.2010. 15:44