» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Hariduse raamatupidaja

Hariduse raamatupidaja ametijuhend


1. Üldosa

1.1 Hariduse raamatupidaja nimetab ametisse ja vabastab vallavanem finantsnõuniku ettepanekul.

1.2 Hariduse raamatupidaja allub hariadusasutuste juhtidele, juhindudes oma teenistusülesannete täitmisel nende korraldustest ja finantsnõunikule, lähtudes raamatupidamislikus aruandluses finantsnõuniku poolt esitatud nõuetest ja tähtaegadest,

1.3 Hariduse raamatupidajat asendab finantsnõunik

1.4 Hariduse raamatupidajale laienevad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikele ettenähtud õigused ja kohustused.


2. Ametikoha eesmärk

2.1 Raamatupidamise alase töö tagamine hariduse allasutuses vastavalt kehtivale seadusandlusele ja raamatupidamise headele tavadele


3. Teenistusülesanded

3.1 Sauga valla haridusasasutustele kvaliteetse ja seadustele vastava raamatupidamisteenuse osutamine.

3.2 Töötasu arvestus, töötasust kinnipidamiste arvestus, palgalehtede koostamine, töötasu

isikukontode pidamine

3.3 Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide koostamine , töötajatele tulu- ja sotsiaalmaksutõendite väljastamine , haiguslehtede täitmine

3.4 Töötasu puudutavate statistiliste aruannete koostamine ja aastaaruande lisade täitmine

3.5 Koostab oma teenistusülesannetega ettenähtud kulukontode memoriaalorderid.

3.6 Kreedit- ja deebetarvete konteerimine ja arvestuse pidamine.

3.7 Põhivahendite arvestus, kulumi arvestus, inventuuride aktide koostamine.

3.8 Kassaliste toimingute teostamine, s.t. võtab vastu haridusasutuste eelarvesse laekuvaid tulusid ja väljastatud deebetarvete tasusid ning koostab kassaraamatu.

3.9 Teostab ülekandeid haridusasutuste arveldusarvetelt

3.10.Koostab haridusasutuste pearaamatud, igakuulised kassakulu aruanded ning aastaaruanded

3.11. Haridusasutuste juhtide teavitamine eelarve täitmisega seotud küsimustes

3.12. Täidab teisi finantsnõuniku poolt talle teenistusülesannetest tulenevaid ülesandeid.


4. Vastutus

4.1 Vastutab ametialase info kaitsmise ja hoidmise, avaldamise mittekuuluva teabe ja konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

4.2 Vastutab oma ametivõimu seadusliku tarvitamise eest.

4.3 Vastutab oma ametikohustuste õigeaegse täitmise eest, mis on talle pandud seadusandlike aktidega ja käesoleva ametijuhendiga.

4.4 Vastutab eelarvet ületavate kassapõhiste kulutuste tegemise eest.


5. Õigused

5.1 Saada haldusaparaadi töötajatelt, haridusasutuste juhtidelt dokumente, õiendeid ja muid materjale, mis on vajalikud temale pandud ülesannete täitmiseks.

5.2 Nõuda eelpool nimetatud dokumentide õigeaegset esitamist. Juhul kui töötasuarvestust puudutavad dokumendid esitati raamatupidajale hiljem, kui 3 päeva ennem kindlaksmääratud väljamaksukuupäeva, on raamatupidajal õigus neid selle kuu arvestuses mitte arvestada.

5.3 Kasutada tehnikat ( arvuti, koopiamasin, fax, jne) oma tööülesannete täitmiseks.

5.4 Saada tööalast täienduskoolitust vähemalt 2 tööpäeva aastas .

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Keskharidus või kutsekeskharidus ja vähemalt 3-aastane staaž vastutava raamatupidaja ametikohal

6.2 Eesti keele oskus vastavalt keeleseaduse nõuetele.

6.3 Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks.

6.4 Aus, hea suhtlemisega, viisakas ja sõbralik klientidega suheldes, koostöövalmis, järjekindel.

7. Ametijuhendi muutmine.

Ametijuhendit võib muuta üksnes vallavanema, finantsnõuniku ja hariduse raamatupidaja kokkuleppel, samuti juhul kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid ning uue hariduse raamatupidaja ametisse nimetamisel.................................        ................................

Kati Roosna                     Meelis Tomberg

Hariduse raamatupidaja  Vallavanem

03. november 2003.a.

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 19:20