» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Humanitaarnõunik

Humanitaarnõuniku ametijuhend

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Humanitaarnõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.

1.2. Humanitaarnõuniku teenistussuhteid reguleerib avaliku teenistuse seadus.

1.3. Humanitaarnõunik juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest, Sauga  valla  põhimäärusest, Sauga vallavolikogu ja Sauga  Vallavalitsuse õigusaktidest, Sauga valla töösisekorraeeskirjadest ning käesolevast ametijuhendist. 

1.4. Humanitaarnõunik allub oma ülesannete täitmisel vallavanemale. 

1.5. Humanitaarnõunikule alluvad sotsiaaltöö spetsialist, sporditöö spetsialist, sotsiaalhoolekande töötajad, kultuuritöö spetsialist, noortekeskuse juhataja, raamatukogude juhatajad, lasteaedade ja kooli direktorid. 

1.6. Humanitaarnõunik koordineerib vallavalitsuse koostööd allasutuste, kodanike ja 

kodanikeühenduste vahel. 

1.7. Humanitaarnõunikku asendab vajadusel sotsiaaltöö spetsialist.

 

2. EESMÄRK 

Tulemuslikult juhitud valla sotsiaal-, kultuuri-, spordi-, haridus- ja  noorsootöö valdkond.

 

3. TEENISTUSÜLESANDED

3.1. Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, Sauga valla põhimäärusest, vallavolikogu 

määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning vallavanema 

käskkirjadest tulenevate ülesannete täitmise korraldamine.

3.2. Haldusala juhtimiseks vajaliku aruandluse koostamine, analüüsimine. 

3.3. Haldusala valdkondade arengukavade väljatöötamine ja elluviimine.

3.4. Haldusala valdkondade eelarvete koostamisel osalemine ja tehtud kulutuste jälgimine.

3.5. Koostöövõrgustiku loomine teiste asutuste, ühingute ja organisatsioonidega.

3.6. Projektitöö oma haldusvaldkondades.

3.7. Osalemine vallavolikogu poolt loodud komisjonide tegevustes.

3.8. Ettepanekute ja  õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele oma haldusvaldkondi puudutavates küsimustes.  

3.9. Töö koolikohustuse eirajatega ja õpi-, käitumis-, kohanemisraskustega õpilastega ja koolivägivalla ning sotsiaalse tõrjutuse probleemide põhjustega.

3.10. Töö perekondadega, kus on probleeme laste ja noortega koolikohustuse täitmise osas, õigusrikkumiste küsimustes, laste halva kohtlemise osas vms. 

3.11. Vallavanema poolt esitatud muude ühekordsete ülesannete täitmine.

3.12. Koolikohustuse täitmise kontrollimine.

 

4. ÕIGUSED

4.1. Saada vallavalitsuse ametnikelt, volikogu liikmetelt ja valla hallatavatelt asutustelt informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud tema teenistusülesannete täitmiseks. 

4.2. Saada  vajalikku ametialast täiendkoolitust.

4.3. Osaleda sotsiaalpedagoogilist tööd puudutavate otsuste väljatöötamisel.

4.4. Anda vallavanemale soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks.

4.5. Nõuda  tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist. 

4.6. Kutsuda kokku nõupidamisi ning koosolekuid oma töövaldkonna korraldamiseks.

4.7. Korraldada iseseisvalt oma haldusalast tööd.

4.8. Osaleda omavalitsuste humanitaar- ja sotsiaalnõunikele korraldatud üritustel, 

nõupidamistel jms.

 

5. VASTUTUS

5.1. Oma haldusalas tulemusliku töö korraldamise eest.

5.2. Käesoleva ametijuhendiga vastutab temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusaktiga või vallavalitsuse sisemise aktiga sätestatud korras.

5.3. Ametijuhendis sätestatud ülesannete kohusetundliku, õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest.

5.4. Töökohustustest tuleneva konfidentsiaalse info hoidmise eest. 

5.5. Dokumentide eest, mis on talle tutvumiseks esitatud.

5.6. Kodanike avalduste õigeaegse lahendamise ja vastamise eest.

5.7. Sisekorraeeskirjadest kinnipidamise eest.

5.8. Vastutavale hoiule antud vara sihipärase kasutamise ja säilimise eest.

 

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

6.1.  Omab kõrgharidust.

6.2.  Keeleoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus ametialase suhtlemise tasemel.

6.3. Orienteerub seadusega tema pädevusse antud küsimustes ja vastavaid valdkondi 

reguleerivates õigusaktides.

6.4.  Arvutioskus:  teksti- ja tabeltöötlusprogramm;  infootsing internetist.

6.5.  Omab head suhtlemisoskust, oskab töötada pingeolukorras.

 

7. AMETIJUHENDI MUUTMINE   

7.1.  Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses.

7.2. Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja humanitaarnõuniku kokkuleppel ning uue humanitaarnõuniku teenistusse võtmisel.

 

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

 ......................................

 Ave Grenberg

Humanitaarnõunik

Kuupäev: „02“. veebruaril 2012  

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   06.02.2012. 17:44