» Kultuur » Sauga Raamatukogu » Kasutuseeskiri

Sauga Raamatukogu

 

SAUGA VALLA RAAMATUKOGUDE KASUTAMISE EESKIRI

 

Sauga Vallavolikogu 15. juuni 2009. a määrus nr 24.

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

Muudetud Sauga Vallavolikogu 18. novembri 2010. a määrusega nr 26.

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse teeninduse korraldus, kasutajate õigused, kohustused ja vastutus Sauga valla raamatukogudes (edaspidi raamatukogu), raamatukogude teeninduspunktides ja koduteeninduses.

 

§ 2. Üldine teeninduse korraldus

(1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud rahvaraamatukogu seaduses § 17 lõikes 3 sätestatud juhul, kui juhataja otsuse kohaselt on kasutajalt raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

 

(2) Raamatukogu lahtiolekuajad määrab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

 

(3) Raamatukogu laenutab soovijaile teavikuid kohalkasutamiseks ja koju, annab informatsiooni, võimaldab avalike andmebaaside ning Interneti kasutamise. Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohalkasutamine, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine) on tasuta.

 

(4) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, skaneerimine, väljatrükid) on tasulised.

Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Sauga Vallavalitsus, summad laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

 

§ 3. Teavikute kohalkasutus

 

Avariiulitel olevaid teavikuid võib kohapeal kasutada raamatukogutöötaja vahenduseta. Erilise väärtusega teatmekirjandust üldjuhul koju ei laenutata, samuti ei laenutata koju perioodika värskemaid numbreid. Perioodika kojulaenutamise korra kehtestab raamatukogu juhataja.

 

§ 4. Teavikute kojulaenutus

 

(1) Koju laenutatakse teavikuid vaid raamatukogu registreeritud kasutajatele, laenutaja saab laenutada ainult enda nimele. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

 

(2) Laenutused registreeritakse laenutuste andmebaasis. Ühel laenutuskorral koju laenutavate teavikute lubatud arvu määrab raamatukogu juhataja.

 

(3) Teavikute tagastamistähtaeg laenutamisel on 21 kalendripäeva, va erijuhud (haruldused, teatmeteosed, hinnalised eksemplarid, kohalkasutuseks mõeldud teavikud jms).

 

(4) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised kasutajad soovi avaldanud. Tähtaja pikendamist võib taotleda pöördudes raamatukogutöötaja poole vahetult, telefoni või e-posti teel. Tagastustähtaega võib pikendada korduvalt, kuid üldjuhul mitte enam kui 10 korda.

 

(5) Kui kasutaja soovib, pannakse ta teda huvitava, kuid teise kasutaja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni, posti või muul teel. Kui kasutaja teavikule kokkulepitud ajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

 

(6) Tagastustähtajaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse kasutajale meeldetuletus hiljemalt ühe kuu jooksul alates tagastustähtaja lõppemise päevast.

 

(7) Isikutelt, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks ei ole Sauga vald, võib raamatukogu nõuda teavikute kojulaenutamisel tagatist, mille suuruseks on teaviku hind. Tagatist võib nõuda ka eriti väärtuslike teavikute kojulaenutamise korral. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

 

§ 5. Raamatukogudevaheline laenutus

(1) Raamatukogu annab informatsiooni raamatukogudevahelise (RVL) laenutuse kasutamise võimaluste kohta. Kasutaja soovil tellib raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu kodu- või välismaalt, laenutatud teavikud on raamatukogus kohapeal kasutamiseks.

 

(2) Raamatukogudevahelise laenutuse kasutamine registreeritakse, arvestatakse teistelt raamatukogudelt saadud ja teistele raamatukogudele esitatud tellimusi ja nende täitmist.

 

(3) RVL-i teel teaviku tellimis- ja tagasisaatmise kulud tasub kasutaja.

 

§ 6. Kasutajaks registreerimine

(1) Raamatukogu kasutajad registreeritakse kasutajate andmebaasis ja registreerimiskaardil. Andmebaas on mõeldud eelkõige raamatukogusiseseks kasutamiseks. Andmebaasi andmetele on juurdepääs raamatukoguteenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel või kasutajal endal tema kohta kogutud andmete osas. Kolmandatale iskutele võimaldatakse andmetele juurdepääs õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

 

(2) Raamatukogu kasutajaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav fotoga dokument. Koolieelik registreeritakse tema seadusliku esindaja juuresolekul.

 

(3) Kasutajate andmebaasi kantakse järgmised andmed kasutaja kohta:

1) nimi;

2) kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber jms);

3) töökoht või õppeasutus;

4) kasutajarühm;

5) sünniaeg või isikukood.

 

(4) Kasutajate andmebaasile ja registreerimiskaardile kantud andmeid kasutatakse:

1) kasutaja isiku tuvastamiseks;

2) raamatukogu pakutavate isikustatud teenuste osutamiseks;

3) kasutaja õiguste tagamise ning kohustustega seotud ülesannete täitmiseks;

4) raamatukogudevahelise koostöö tõhustamiseks (teiste raamatukogude teavitamine võlglastest);

5) statistiliste analüüside koostamiseks.

 

(5) Kasutajaks registreerimisel tutvub raamatukogu kasutaja käesoleva eeskirjaga ning annab selle kohta allkirja registreerimiskaardile. Alla 7-aastaste laste eest kirjutab alla seaduslik esindaja.

 

(6) Igal aastal kasutajad taasregistreeritakse, raamatuvõlglasi enne võlgade likvideerimist ümber ei registreerita.

 

§ 7. Kasutaja õigused

 

(1) Kasutajal on õigus:

1) kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada kasutamiseks koju;

2) taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku tellimist teisestraamatukogust;

3) kasutada raamatukogus arvutit arvuti kasutamise eeskirjas ettenähtud korras;

4) taotleda koduteenindust, kui ta tervisliku seisundi tõttu ei ole ise võimeline raamatukogu külastama;

5) kasutada raamatukogus osutatavaid eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jms);

6) teha ettepanekuid raamatukoguteeninduse korralduse kohta.

 

§ 8. Kasutaja kohustused

 

(1) Kasutaja on kohustatud:

1) isiku-, kontaktandmete või elukoha muutumisel raamatukogu muutustest teavitama;

2) raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel kontrollima selle korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale;

3) tagastama teaviku(d) määratud tähtajaks;

4) teaviku hävinemisest või kaotsiminekust koheselt teavitama raamatukogu;

5) säilitama raamatukogu ruumides korra ja vaikuse, kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi kasutajaid ning raamatukogutööd ega kahjustaks raamatukogu vara;

6) tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu nõuded;

7) teaviku koju laenutamisel tasuma seaduses sätestatud juhtudel tagatise vallavalitsuse poolt kehtestatud tagatise võtmise ja tagastamise korra kohaselt;

8) tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

 

(2) Alaealist esindab kasutaja kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja.

 

§ 9. Kasutaja vastutus

 

(1) Kasutaja vastutab iga temale laenutatud teaviku eest, kaasa arvatud teavik(ud), mille ta on omavoliliselt teisele isikule edasi laenutanud.

 

(2) Tähtajaks tagastamata teaviku iga üle tähtaja läinud päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist 0,06 eurot päevas iga laenutatud teaviku eest. Viivise tasumise kord on kehtestatud rahvaraamatukogu seaduses § 17. Enne teavikute tagastamist ning viivise tasumist kasutajale uusi teavikuid ei laenutata.

 

(3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on kasutaja kohustatud selle asendama teise eksemplari, koopia või muu raamatuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja väärtuselt samaväärseks tunnistanud, või tasuma raamatukogu nõudel selle hinna kuni kümnekordses suuruses lähtudes raamatu tegelikust väärtusest. Kasutaja on kohustatud tasuma taasköitmistvajavate trükiste köitmiskulu. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

 

(4) Kasutajalt, kes lõikes 2 nimetatud kohustust tähtajaks ei täitnud, võib raamatukogu juhataja võtta teavikute kojulaenutamise õiguse ära kuni üheks aastaks, mille kohta teeb vastava märke kasutaja registreerimiskaardile või kasutajate andmebaasi.

 

§ 10. Rakendussätted

 

(1) Tunnistada kehtetuks Sauga Vallavolikogu 28. aprilli 2008 määrus nr 21 "Sauga Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine" ja Sauga Vallavolikogu 28. aprilli 2008 määrus nr 20 "Urge Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine".

 

(2) Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Viimati uuendatud:   13.02.2013. 15:34