» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Keskkonnaspetsialist

Keskkonnaspetsialisti ametijuhend

KINNITATUD

Sauga vallavanema

6.10.2011. a.

käskk nr 2.

 

ÜLDSÄTTED

Ametikoha nimetus: keskkonnaspetsialist

Ametikoha põhigrupp: vanemametnik

Ametisse nimetamine: vallavanem

Kes asendab: majandusnõunik

Keda asendab: majandusnõunikku

Ametikoha eesmärk: keskkonnakaitse, Sauga valla heakorra tagamine, jäätmemajandus ning nendega seonduvate dokumentide vormistamine, kooskõlastamine ja aruandlus.

 

1. KESKKONNASPETSIALISTI TÖÖÜLESANDED

1.1 kontrollib keskkonnaalastest õigusaktidest kinnipidamist;

1.2 korraldab Sauga valla haldusterritooriumil jäätmealast tegevust;

1.3 korraldab jäätmeloaga määratud jäätmekäitluse tingimuste täitmise kontrolli;

1.4 koostab jäätmekäitluse eeskirjad ja jäätmemajanduse kava;

1.5 esitab maavalitsusele kinnitamiseks jäätmeluba vajavate ettevõtete nimekirjad;

1.6 korraldab oma haldusterritooriumil jäätmealast selgitus- ja kasvatustööd.

1.7 vaatab läbi tegevusloa taotlejate avaldused, vajaduse korral teeb vajalikud ettekirjutised looduskeskkonda puudutavates küsimustes;

1.8 annab oma arvamuse vee erikasutuseks, vaatab läbi vee-kasutuslubade taotlused ja avalikustab taotlused;

1.9 annab kooskõlastuse veeobjektide avalikuks kasutamiseks;

1.10 aitab kaasa vee äkkreostuse likvideerimisel;

1.11 osaleb valla arengukava koostamisel;

1.12 teeb ettepanekuid teenustasude kehtestamiseks erinevate keskkonnakaitsealaste teenuste, konsultatsioonide jms eest;

1.13 teeb koostööd omavalitsuste ja keskkonnateenistuse keskkonnakaitse spetsialistidega, keskkonnainspektsiooniga ja tervisekaitsetalitusega;

1.14 osaleb valla üld-ja detailplaneeringu koostamisel;

1.15 koordineerib koostööd jäätmekäitlejatega;

1.16 osaleb volikogu ja valitsuse istungitel, kus käsitletakse keskkonnakaitsega ning

heakorraga seonduvaid ja heakorraalaseid küsimusi;

1.17 nõustab ja võtab vastu juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma töö valdkonnas;

1.18 planeerib valla territooriumil asuvate haljasalade, parkide ja puhkealade haljastust ja organiseerib heakorratöid, sõlmib lepinguid heakorratööde teostamiseks kooskõlastatult majandusnõunikuga;

1.19 koostab ja avalikustab haljastusega seotud planeeringuid;

1.20 koostab heakorraalast eelarvet koostöös finantsnõunikuga;

1.21 võimalusel rakendab töötuid ja kriminaalhooldusaluseid ühiskondlikult kasuliku töö tundide tegijaid heakorratöödel;

1.22 jälgib koerte- ja kasside pidamise eeskirja täitmist ning võtab kasutusele meetmeid sellest kinnipidamise tagamiseks;

1.23 võtab vastu ja menetleb taotlusi reklaami paigaldamiseks valla territooriumil, jälgib reklaamimaksumäärusest kinnipidamist;

1.24 ajakohastab valla internetipõhist infosüsteemi EVALD,

1.22 juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja normatiivaktidest, Sauga Vallavolikogu määrustest ja otsustest ning vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, vallavanema käskkirjadest ning Sauga Vallavalitsuse sisekorraeeskirjadest ja käesolevast ametijuhendist;

1.23 valla keskkonnaspetsialisti tööajaks on üldjuhul Sauga Vallavalitsuse tööajad,

erandkorras võidakse keskkonnaspetsialisti välja kutsuda ka väljaspool tööaega

edasilükkamatute teenistusülesannete täitmiseks.

 

2. VASTUTUSED

2.1 oma ametikohustuste õigeaegse täitmise eest, mis on ette nähtud seadusandlike aktidega ja käesoleva ametijuhendiga;

2.2 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

2.3 vormistatud dokumentide ja esitatud andmete õigsuse, seaduslikkuse ning õigeaegse edastamise eest;

2.4 asjaajamiseks tema kasutuses olevate dokumentide korrasoleku ja säilimise eest vastavalt õigusaktidele;

2.5 tema käsutuses oleva vallavara säilimise ja heaperemeheliku ning otstarbeka kasutamise eest;

2.6 avaliku teenistuse eetikakoodeksi järgimise ja vallavalitsuse sisekorraeeskirja täitmise eest.

 

3. ÕIGUSED

3.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente ning valla ja töötajatelt asutustelt vastavalt kehtivale korrale;

3.2 teha vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

3.3 osaleda keskkonnaalastes projektides;

3.4 saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust vastavalt reaalsetele võimalustele;

3.5 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

3.6 kasutada Sauga Vallavalitsuse nimetusega ja vapiga visiitkaarti;

3.7 vastavalt kehtivale seadusandlusele koostada protokolle ja viia läbi väärtegude kohtuvälist menetlust.

 

4. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

4.1 keskkonnaspetsialistil on nõutav keskeri - või kõrgharidus ja soovitavalt eelnev

töökogemus;

4.2 ametialaselt vajalikud oskused:

4.3 juhtimisoskus: oskus planeerida, juhendada ja koordineerida tööd;

4.4 keeleoskus: eesti keel kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

arvutioskus: MS Word; Excel; oskus töötada internetis;

4.5 ametialased vajalikud teadmised: riigi põhikorra tundmine, kohaliku omavalitsuse ning keskkonnaalast tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine, asjaajamisaluste tundmine.

4.6 muud olulised oskused: suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades, oskus kuulata vestluspartnerit ning motiveerida oma seisukohti, oskus edastada infot ja oma seisukohti selgelt nii suuliselt kui kirjalikult, ära kuulata kaastöötajaid, hinnata situatsioone objektiivselt ning pakkuda välja võimalikke lahendusi tulenevalt seadusandlusest.

 

5. AMETIJUHENDI MUUTMINE

5.1 käesolevat ametijuhendit võib muuta vallavanem enne uue töötaja tööle võtmist, samuti juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid;

5.2 muudel juhtudel muudetakse ametijuhendit üksnes keskkonnaspetsialisti ja vallavanema kokkuleppe alusel, kuid mitte enam kui kord eelarveaasta jooksul.

5.3 käesolev ametijuhend on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb hoiule Sauga Vallavalitsusse ja teine on antud keskkonnaspetsialistile.

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

................................

Ametnik: Janne Soosalu

Kuupäev: 6. oktoober 2011

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   07.10.2011. 18:25