» Volikogu » Komisjonid

Volikogu komisjonid

  1. REVISJONIKOMISJON (kontrollib ja hindab vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust;  kontrollib ja hindab vallaeelarve täitmist)
         Esimees Tiit Sutt
         Liikmed Egon Elstein
                     Harri Aas

 


  2. EELARVE- JA ARENGUKOMISJON  (eelarve, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, teed, maakorraldus, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, vallasisene ühistransport, rahanduspoliitika, varahaldus)
        Esimees Tõnu Sepik
        Aseesimees Kandela Õun

Liikmed: Egon Elstein

 Meelis Tomberg

 Artur Maier

 Tarmo Koikson

  

 3.   HUMANITAARKOMISJON  (haridus, noorsootöö, lastekaitse, huvitegevus, kultuur, sport, külaliikumine, vaba aeg, sotsiaalhoolekanne, tervishoid)
        Esimees Ivika Uslov
        Aseesimees Jana Torn

Liikmed: Age Pilter

 Margit Blehner

 Liivia Koolme

 Piia Salundi

 Tiiu Alliksalu

 Ramil Lipp

 Liina Lelov-Aasmaa

 Romet Mihkels

 

  4.   KORRAKAITSE- JA KESKKONNAKOMISJON (korrakaitse, keskkonnakorraldus, heakord, haljastus, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad)
        Esimees  Ants Lopsik
        Aseesimees Tiit Sutt

Liikmed: Janne Soosalu

 Andres Mõis

 Jüri Aniste

 Pirko Palu

Viimati uuendatud:   21.03.2017. 15:01