» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Lastekaitse spetsialist

Lastekaitse spetsialisti ametijuhend

Kinnitatud

vallavanema 30.04.2015

 käskk nr 4

 

 

LASTEKAITSE SPETSIALIST

AMETIJUHEND

1. Üldsätted

Ametijuhend sätestab Sauga valla lastekaitse spetsialisti õigusliku seisundi, õigused ja kohustused, ametissse võtmise iseärasused ja ametiülesanded. Valla lastekaitse spetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem kooskõlas avaliku teenistuse seadusega. Lastekaitse spetsialist juhindub oma tööülesannete täitmisel Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist.

1.1. Ametikoha nimetus                                            lastekaitse spetsialist

1.2. Ametisse nimetamine                                         vallavanem

1.3. Kellele allub                                                       humanitaarnõunik

1.4. Äraolekul asendab                                              sotsiaaltöö spetsialist

1.5 Keda asendab                                                      sotsiaaltöö spetsialisti

2. Ametikoha eesmärk

Tulemusliku lastekaitsealase töö korraldamine Sauga vallas, valla territooriumil elavate laste ja lastega perede sotsiaalsete probleemide lahendamine. Laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste korraldamine Sauga vallas. Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lapsevanemate, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega suhtlemine.

3. Ametiülesanded

3.1 Laste ja lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest;

3.2 Lastega perede toimetuleku soodustamine, konkreetsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine;

3.2.1 Korraldab ja planeerib laste hoolekande ennetavaid tegevusi, osaleb omavalitsuse sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel;

3.2.2 Lastekaitsealane koostöö sidusvaldkondadega;

3.2.3 Lastega perede kriisiolukordade lahendamisele kaasaaitamine;

3.2.4 Laste kasvatamisega seotud vanematevaheliste vaidluste lahendamisele kaasaaitamine;

3.2.5 Lapsele või last kasvatavale isikule vajadusel tugiisiku leidmine ja määramine;

3.2.6 Koostöö koolide, lasteaedade, lapsevanemate ja teiste tugiisikutega;

3.2.7 Külastada kokkuleppel õppetunde koolis ja lasteaias;

3.2.8 Abi asendus- ja noortekodudest ellu astunud noorte elu korraldamisel;

3.2.8 Tööks vajalike registrite pidamine;

3.3 Vanemateta ja vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste ja hoolduse korraldamine ning nende kohustuste täitmise kontroll. Lapse isiklike ja varaliste huvide kaitsmine, osalemine kohtuistungitel;

3.4 Esindab abivajava lapse õigusi ja huve lapsesse puutuva otsuse korral selgitab välja lapse arvamuse; valmistab ette kohtule esitamiseks materjalid, kasutades vajadusel õigusabiteenust,  viibib tunnistajana või eestkosteasutuse esindajana kohtus, esitab arvamuse perekonna kohta alaealiste komisjonile; koostab arvamuse notarile lapse varaga seotud tehingute kohta; viibib lapse ülekuulamise juures;

3.5 Puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele;

3.6 Ennetav töö kriisiperedega;

3.6.1 Isikute nõustamine ja abistamine lastele elatise väljanõudmiseks vajalike dokumentide vormistamisel;

3.6.2 Ettepanekute tegemine lastetoetuste ümbermääramiseks;

3.7 Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanemlike õiguste äravõtmise või taastamise algatamine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine seaduses ettenähtud juhtudel, vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja esitamine kohtule;

3.8 Lastele ja peredele teenuste korraldamine – otsib lapse ja pere vajadusi rahuldava teenuse ning sõlmib vastavad kokkulepped; vormistab teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid;

3.9 Lastekaitsealase dokumentatsiooni vormistamine ja aruandlus;

3.10 Koostöös koolidega kontroll koolikohustuse täitmise üle;

3.10.1 Tegelemine koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega;

3.10.2 Vajadusel laste suunamine koolivälise spetsialisti juurde, kaaskirjade kirjutamine;

3.10.3 Probleemidega laste vanematega aktiivne suhtlemine, nende kodude külastamine ja nende kohta andmete säilitamine;

3.10.4 Õpilase, õpetajate ja lapsevanemate informeerimine lapse abi saamise võimalustest;

3.11 Jõulupakkide tellimine ja komplekteerimine Sauga valla paljulapselistele peredele;

3.12 Oma valdkonna sotsiaalprojektide kavandamine, koordineerimine ja läbiviimine;

3.13 Oma valdkonna arendamiseks vajaliku teabe kogumine, analüüsimine, kokkuvõtete tegemine, edastamine ja vajadusel levitamine;

3.14 Lastega peredele sotsiaaltoetuste taotluste ja selleks vajalike dokumentide vastuvõtmine, toetuste arvestamine ja volitatud ametnikuna toetuste määramisele kaasaaitamine;

3.15 Osalemine valdkonda  puudutavate komisjonide töös, koostöö teiste ametiasutuste ja organisatsioonidega;

3.16 Humanitaarnõuniku või vallavanema ühekordsete ülesannete täitmine, kui need ei ole vastuolus EV kehtiva seadusandlusega või käesolevas ametijuhendis sätestatud tööülesannetega.

4. Õigused

4.1 On õigus ja kohustus sekkuda pereellu, kui on alust arvata, et lapse areng, tervis ja/või elu on ohus;

4.2 Saada lapsesse puutuvat informatsiooni oma tööülesannete täitmiseks kõigilt omavalitsuse asutustelt ja organisatsioonidelt ning teistelt lastega töötavatelt spetsialistidelt; saada ning vahendada delikaatseid isikuandmeid, juhul kui isiku elu ja tervis on ohus;

4.3 Saada koolidelt ja teistelt kohaliku omavalitsuse asutustelt tööks vajalikku informatsiooni, andmeid ja dokumente;

4.4 Osaleda koolide sotsiaaltööd puudutavatel aruteludel ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;

4.5 Keelduda last kahjustava informatsiooni väljastamisest;

4.6 Keelduda oma pädevust ületava ja juhtumeid puudutava teabe väljastamisest asjasse mittepuutuvatele isikutele;

4.7 Kiireloomuliste probleemide lahendamiseks kutsuda õpilasi välja ainetundidest kokkuleppel aineõpetajaga;

4.8 Saada vajalikku informatsiooni e-koolist õppeedukuse ja puudujate koolikohustuse täitmise kohta;

4.9 Õigus erialasele enesetäiendusele;

4.10 Esindada valda oma valdkonna nõupidamistel, läbirääkimistel, koostööprojektides;

4.11 Saada teenistuskohustuste täitmiseks vajalikku täiendkoolitust;

4.12 Kasutada tehnilist inventari ametialaste tööülesannete täitmiseks;

4.13 Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;

4.14 Saada EV seadusandlusega ettenähtud korras KOV õigusaktidega sätestatud korras toetusi, hüvitusi ning kompensatsioone, mis lähtuvad tööandja ja töövõtja ametisuhetest;

4.15 Keelduda ülesannetest, millised ei ole käesoleva ametijuhendiga määratletud või on vastuolus avaliku teenistuse seadusega.

5. Vastutus

5.1 Käesolevast ametijuhendist tulenevate kohustuste ja tööülesannete õigeaegse ning kvaliteetse täitmise eest;

5.2 Talle teenistuskohustuste täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalse info hoidmise ja kaitsmise eest;

5.3 Üldsusele väljastatava informatsiooni õigsuse eest;

5.4 Talle hoiule antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö alal), vajalikud ametialased teadmised ja oskused;

6.2 Väga hea eesti keele oskus, vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;

6.3 Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel;

6.4 Tööks vajalike riigi ja Sauga valla õigusaktide tundmine;

6.5 Hea suhtlemis- ja eneseväljendamisoskus, otsustus-, vastutus-, algatus- ja arenemisvõime;

6.6 B-kategooria juhiluba.

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Ametijuhend kuulub läbivaatamisele ja muutmisele juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;

7.2 Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja lastekaitse spetsialisti kokkuleppel ning uue lastekaitse spetsialisti teenistusse võtmisel.

 

Ametnik: Liina Lelov-Aasmaa

 

Kuupäev: 30.04.2015

 

 

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 19:19