» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Maanõunik

Maanõuniku ametijuhend

1. Üldosa

 

1.1 Maanõuniku nimetab ametisse ja vabastab teenistusest vallavanem.

 

1.2 Maanõunik allub vallavanemale.

 

1.4 Maanõunikku asendab vallasekretär.

 

1.5 Maanõunik asendab ehitusnõunikku.

 

2. Ametikoha eesmärk

 

Maanõuniku ametikoha eesmärgiks on maaga seotud küsimuste lahendamine.

 

3. Teenistuskohustused

 

3.1 Osaleb valla üld- ja detailplaneeringute koostamisel maakorraldusküsimustes.

 

3.2 Teostab maade tagastamise ja erastamise eesmärgil selleks vajalikke planeeringuid-plaane, lahendab sellega seoses maaküsimustealaseid vaidlusi.

 

3.3 Koostab õigustatud subjektidele maa kompenseerimisega seotud küsimuste lahendamist ja kompenseeritavate maade hindamisaktide ja korralduste projektide koostamist.

 

3.4 Korraldab koos Pärnu Maavalitsusega vabade maatükkide enampakkumist.

 

3.5 Korraldab maaküsimustes kirjavahetust.

 

3.6 Töötab välja ja vormistab määruste, otsuste, korralduste ja vallavanema käskkirjade projektid tema pädevusse antud küsimustes.

 

3.7 Vajaduse korral osaleb volikogu ja vallavalitsuse istungitel ning komisjonide töös, kui käsitletakse maaküsimusi.

 

3.8 Teostab maa tagastamiseks ja erastamiseks eeltoiminguid, s.o. sellega seotud küsimuste lahendamist ja sellekohaste toimikute koostamist.

 

3.9 Teostab õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamisel omandisse vormistamisega seotud toiminguid.

 

3.10 Vormistab ostueesõigusega erastatavate maadega seotud dokumendid kuni maakatastris maa registrisse kandmiseni.

 

3.11 Valmistab ette maa riigi omandisse jätmise materjalid.

 

3.12 Valmistab ette maa munitsipaliseerimise materjalid.

 

3.13 Lahendab maa hindamisega seotud küsimusi.

 

3.14 Peab arvestust ajutise maakasutuse üle, vormistab dokumendid maa kasutusse andmise ja kasutuse lõpetamise kohta.

 

3.15 Peab järgmisi registreid:

 

a) õigusvastaselt võõrandatud maadele Pärnu Maavalitsuse vara tagastamise osak. otsused

 

b) õigusvastaselt võõrandatud maade eest kompensatsiooni määramise korraldused koos neile maadele koostatud hindamisaktidega.

 

c) tagastatud ja erastatud maaüksuste maakatastri plaanid ja piiriprotokollid külade lõikes.

 

d) maade tagastamise kohta tehtud vallavalitsuse korraldused

 

e) maade erastamiseks antud vallavalitsuse seisukoht-korraldused

 

f) mittetagastatavate maade kohta antud vallavalitsuse korraldused.

 

g) õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel nõudeõigusest suurema pindalaga riigile tasutava võla suuruse määramise aktid.

 

3.16 Aruannete esitamine maaga seotud küsimustes.

 

3.17 Vajaduse korral piirimärkide paigaldamise kontrollimine.

 

3.18 Inimeste nõustamine maaküsimustes.

 

3.19 Tegeleb vallas keskkonnakaitsega.

 

4. Vastutus

 

4.1 Vastutab oma tööülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest.

 

4.2 Vastutab ametisaladuste ja ametialase informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest.

 

5. Õigused

 

5.1 Saada Pärnu Maavalitsuselt ja vallavalitsuse ametnikelt dokumente ja infot, mis on vajalikud temale pandud ülesannete täitmiseks.

 

5.2 Saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

 

5.3 Osaleda vajadusel keskkonnakaitsega seotud küsimustes kohaliku omavalitsuse haldusalal.

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

 

6.1 Keskharidus.

 

6.2 Eesti keele oskus vastavalt keeleseaduse nõuetele ja vene keele oskus suhtlemistasandil.

 

6.3 Hea suhtlemisoskus, kontaktivalmidus.

 

7. Ametijuhendi muutmine

 

Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja maanõuniku kokkuleppel, samuti juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid, ning uue maanõuniku ametisse nimetamisel.

 

..........................

Mati Leht

maanõunik

 

............................

Meelis Tomberg

vallavanem

 

"......."............................. 2003.a.

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   11.02.2009. 16:46