» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Majandusnõunik

Majandusnõuniku ametijuhend

KINNITATUD Sauga vallavanema 29.09.2008. a käskkirjaga nr 11

 

1 Üldosa
1.1 Ametikoha nimetus majandusnõunik
1.2 Ametisse nimetamine vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad keskkonnaspetsialist ja koristaja
1.5 Asendaja määrab vallavanem
1.6 Keda asendab määrab vallavanem


2 Ametikoha eesmärk
Majandustegevuse suunamine, ettevõtluse arendamine, heakorraalase töö korraldamine,
Informatsiooni ja avalike suhete korraldamine Sauga vallas.

 

3 Teenistuskohustused
3.1 valla arengukavaga ja sellega seonduvate kavade ning programmide koostamise,
täiendamise ja parandamise nõustamine ja kureerimine;
3.2 Euroopa Liidu nõuetest, programmidest ja projektidest lähtuvate valla projektide ning
programmide koostamise nõustamine ja juhendamine. Programmide ja EL struktuurifondide
võimaluste selgitamine ning ärakasutamine;
3.3 koordineerib valla haljasalade, parkide, laste mänguväljakute ja muude valla objektide
heakorrastamist;
3.4 koordineerib valla elamumajandust ja kommunaalteenuste pakkumist elanikele ja
asutustele;
3.5 tagab teenuste tellimise valla funktsioonide täitmiseks ja elanike teenindamiseks;
3.6 vallale kuuluvate teede, tänavate, kõnniteede, parklate hooldetööde korraldamine;
3.7 vallavalitsuse halduses olevate ja vallavalitsuse osalusega ettevõtete, asutuste jms
majandustegevuse kureerimine;
3.8 valla varaga tehtavate tehingute ettevalmistamine ja kureerimine, korraldab vallavara
arvestust, kasutamist ja rentimist;
3.9 veevarustuse arengustrateegia väljatöötamine ja korraldamine;
3.10 trasside asukohaplaanide koostamise korraldamine;
3.11 veevarustussüsteemi toimimise analüüsi teostamine;
3.12 valla ettevõtluse arendamise teostamine, ettevõtete nõustamine, ettevõtete poolt
vallavalitsusele esitatavate taotluste läbivaatamine, põhjenduste kaitsmine,
lahendusettepanekute tegemine ja edastamine vallavalitsusele otsustamiseks;
3.13 oma tegevusvaldkonna piires õigusaktide eelnõude koostamine ning vallavalitsuse ja
vallavolikogu istungile esitamine;
3.14 oma töövaldkonna kohta statistiliste aruannete koostamine;
3.15 juriidiliste ja füüsiliste isikute vastuvõtt ja nõustamine;
3.16 oma valdkonnas vastuste koostamine avaldustele ja kirjadele ning temale laekunud
teabenõuetele;
3.17 peab sidet politsei, piirivalve, turvafirmade ja kaitseliiduga, koordineerib
liikluskorralduse alast tööd vallas;
3.18 osaleb valla kriisikomisjoni töös;
3.19 korraldab lepingulist sidet Eesti Energia allstruktuuridega, teeb ettepanekuid
elektrienergia ostu-müügi hinnapakettide jooksvaks korrigeerimiseks;
3.20 korraldab vallavalitsuses tuletõrje- ja valvesüsteemi häireteta töötamist;
3.21 korraldab vallasisest transporti;
3.22 varustab valla teenistujad vajalike töövahenditega;
3.23 korraldab vallavalitsuses töökaitse- ja ohutustehnikaalast tööd;
3.24 täidab muid vallavanema poolt antud ühekordseid ametialaseid ülesandeid;
3.25 täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta
puudutavatest õigusaktidest.


4 Vastutus

Majandusnõunik vastutab:
4.1 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate
andmete ning muu ainult asutusesiseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
4.2 oma töös vastuvõetud otsuste ja ettepanekute ning õigusaktide eelnõude seaduslikkuse
eest;
4.3 vormistatud dokumentide ja esitatud andmete õigsuse ning õigeaegse edastamise eest;
4.4 asjaajamiseks tema kasutuses olevate dokumentide säilimise ja korrasoleku eest;
5.5 avaliku teenistuse eetikakoodeksi järgimise ja vallavalitsuse sisekorraeeskirja täitmise eest.
5 Kvalifikatsiooninõuded
5.1 omab ametikohaga haakuvat kõrgharidust või keskeriharidust ja vastavat töökogemust;
5.2 omab arvutikasutuse oskust tema ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise osas;
5.3 orienteerub seadusega valla pädevusse antud oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide
süsteemis;
5.4 valdab eesti keelt kõnes ja kirjas ning üht võõrkeelt kesktasemel koos ametialase sõnavara
valdamisega;
5.5 on intellektuaalselt võimekas, analüüsivõimeline, kohusetundlik, otsustus- ja
vastutusvõimeline, võimeline stabiilselt ja kvaliteetselt töötama pinge olukorras ning oskama
efektiivselt kasutada aega, algatusvõimeline ja loov, võimeline osalema uute lahenduste
väljatöötamisel, neid rakendama ning töötama iseseisvalt.


6 Õigused
Majandusnõunikul on õigus:
6.1 saada Sauga Vallavalitsuse teenistujatelt, vallavolikogu liikmetelt ja vallasutustelt vajalikku informatsiooni ja dokumente jms, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks;
6.2 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
6.3 allkirjastada tema poolt väljastatavaid lubasid;
6.4 kontrollida vallavalitsuse hallatavate asutuste eelarves ettenähtud vahendite kasutamist ja
täitmist;
6.5 nõuda eelarve- ja majandusanalüüside tegemiseks kalkulatsioone, selgitusi ja muid
vajalikke materjale;
6.6 anda arvamusi ja kooskõlastusi, teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja
asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel;
6.7 teha ettepanekuid vallaeelarve muutmise kohta;
6.8 teha ettepanekuid üüri- ja maksusoodustuste kohta;
6.9 valmistada ette ja esitada vallavalitsusele õigusaktide eelnõusid tema pädevusse kuuluvates
küsimustes;
6.10 saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust vastavalt reaalsetele võimalustele;
6.11 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat
ning tehnilist abi nende kasutamisel;
6.12 kasutada Sauga Vallavalitsuse nimetuse ja vapiga visiitkaarti.


7 Ametijuhendi muutmine
7.1 Majandusnõuniku ametijuhendit võib muuta üksnes majandusnõuniku ja vallavanema kokkuleppe alusel, kuid mitte vähem kui kord kahe aasta jooksul.
7.2 Ametijuhend kuulub läbivaatamisele uue majandusnõuniku teenistusse võtmisel.


Käesolev ametijuhend on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb hoiule Sauga Vallavalitsusse ja teine on antud majandusnõunikule.
Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:
Ametnik: /JÜRI PUUST/
Kuupäev: 29. sept 2008.a.

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   23.04.2010. 12:30