» Õigusaktid

Keskkond - õigusaktid

Jäätmed

Jäätmeseadus

Pakendiseadus

Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused

 

Vesi ja kanalisatsioon

Veeseadus

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

 

Maa ja õhk

Maapõueseadus

Kaevandamisseadus

Üldgeoloogilise uurimistööga, geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord

Välisõhu kaitse seadus

 

Loodus- ja muinsuskaitse

Looduskaitseseadus

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

Muinsuskaitseseadus

 

Müra, kiirgus ja vibratsioon

Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid

Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

 

Keskkond

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

 

Blanketid

Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks (doc)

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks (doc)

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kinnitus (doc)

Lemmiklooma registreerimise ankeet.pdf

Üksikpuude raieloa taotlus.doc

Üksikpuude raieluba.doc

Asendusistutuse garantiikiri üksikpuude raiumisel.doc

    Viimati uuendatud:   19.06.2015. 18:02