» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Planeerimisspetsialist

Planeerimisspetsialisti ametijuhend

Lisa 2

vallavanema 16.01.2017

käskkirjale nr 1


 

 

 

 

ÜLDSÄTTED

 

Ametikoha nimetus   planeerimisspetsialist

Ametikoha põhigrupp ametnik

Ametisse nimetamine vallavanem

Otsene ülemus ehitusnõunik

Kes asendab ehitusnõunik / ehitisregistri spetsialist

Keda asendab ehitusnõunikku / ehitisregistri spetsialisti

 

 

 

1. PLANEERIMISSPETSIALISTI TÖÖÜLESANDED

 

1.1 Osalemine valla arengukava koostamise ja muutmise protsessis.

1.2 Osalemine valla üldplaneeringu väljatöötamisel

1.3 Üldplaneeringu menetlusprotsessi korraldamine ja läbiviimine vastavalt planeerimis-seadusele. 

1.4 Üldplaneeringu ning selle osa- ja valla eriplaneeringute menetlusprotsessi korraldamine.

1.5 Detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine, algatamise ettevalmistamine ja menetlusprotsessi korraldamine.

1.6 Detailplaneeringute avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete menetlemine vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

1.7 Planeerimisalaste eelnõude ettevalmistamine volikogule ja vallavalitsusele.

1.8 Planeeringualase informatsiooni vormistamine edastamiseks meediale, maavalitsusele, kooskõlastatavatele ametkondadele ja valla kodulehele vastavalt seaduses ettenähtud tähtaegadele.

1.9 Seadusest tuleneva keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajaduse selgitamine ja selle menetlusprotsessi korraldamine.

1.10 Detailplaneeringute registri pidamine.

1.11 Detailplaneeringute dokumentatsiooni arhiveerimine ja digitaliseerimine ning selle arhiivi korrashoid.

1.12. Detailplaneeringuid puudutavate kirjade, protokollide, teadete jms tehniline ettevalmistamise.

1.13. Valla poolt koostatavate detailplaneeringute tehniline teostamine.

1.14 Projekteerimistingimuste menetluse korraldamine detailplaneeringu olemasolul (EhS § 27 alusel)

1.14 Kodanike vastuvõtt, kodanike avaldustele ja järelepärimistele vastamine planeeringuid puudutavates küsimustes.

1.15 Muude vallavanema või ehitusnõuniku poolt antud ülesannete täitmine.

 

2. KOHUSTUSED

 

2.1 Täitma tööülesandeid kohusetundlikult, täpselt  ja õigeaegselt.

2.2 Olla kursis oma töös vajaminevate õigusaktidega ja neid järgida.

2.3 Täita kõiki tööandja seaduslikke korraldusi.

 

3. ÕIGUSED

 

3.1 Saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

3.2 Kasutada tööandjalt tööks vajalikke töövahendeid.

3.3 Saada haldusaparaadi töötajatelt, volikogu ja vallavalitsuse liikmetelt, allasutustelt dokumente jms, mis on vajalikud temale pandud tööülesannete täitmiseks.

3.4 Nõuda  tööandjalt ohutu ja tervisele kahjutu töö korraldamiseks vastavaid tingimusi.

3.5 Teha vallavanemale ja ehitusnõunikule ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja teenistuskohustuste täitmisega seonduvate probleemide lahendamiseks.

 

4. VASTUTUS

 

4.1 Vastutab teenistuskohustuste täpse ja õigeaegse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna – ja eraelu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni  hoidmise eest.

4.2 Esitatud dokumentide ja informatsiooni vastavuse eest kohustuslikele normidele, nende õigsuse otstarbekuse ja seaduslikkuse eest.

4.3 Varaliselt talle tööks kasutada antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest.

4.4 Täidab Avaliku Teenistuse eetikakoodeksit.

 

5. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

 

5.1 Vähemalt kesk-eriharidus. 

5.2 Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluse küllaldane tundmine.

5.3 Hea suhtlemisoskus.

5.4 Koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi.

5.5 Arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

5.6 Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel.

 

6. AMETIJUHENDI MUUTMINE

 

6.1 Käesolevat ametijuhendit võib muuta üksnes planeerimisspetsialisti ja vallavanema kokkuleppe alusel või vallavanema poolt enne uue tehniku tööle võtmisel, samuti juhul, kui muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid.

 

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

................................

 

Ametnik: PIRET KÜNNAPAS

Kuupäev:  02. jaanuar 2017

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 19:20