» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Raamatupidaja-kassapidaja

Raamatupidaja-kassapidaja ametijuhend

 

SAUGA VALLAVALITSUS

RAAMATUPIDAJA-KASSAPIDAJA TÖÖÜLESANNETE KIRJELDUS

 

1. Üldosa

1.1 Raamatupidaja-kassapidajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem. 

1.2 Raamatupidaja-kassapidaja allub finantsnõunikule.

1.3 Raamatupidaja-kassapidajat asendab hariduse raamatupidaja.

1.4 Raamatupidaja-kassapidaja asendab hariduse raamatupidajat.

 

2. Tööülesanded

2.1 Tööaja- ja töötasu arvestus, palgalehtede koostamine, töötasu isikukontode pidamine.

2.2 Maksude arvestus ja deklareerimine, INF aruannete koostamine, haiguslehtede täitmine.

2.3 Statistikaaruannete koostamine ja esitamine, aastaaruande lisade täitmine.

2.4 Ostuarvete kulude kirjendamine ja programmi sisestamine.

2.5 Haridusasutuste deebet- ja kreeditarvete koostamine lastevanematele, tasumiste jälgimine, tehingute kirjendamine, memoriaalorderite koostamine.

2.6 Põhivahendite arvestus, kulumi arvestus, inventuuride koordineerimine

2.7 Kassaliste toimingute teostamine, st võtab vastu valla eelarvesse laekuvaid tulusid ja valla poolt väljastatud deebetarvete tasusid ning koostab kassaraamatu.

2.8 Teostab ülekandeid sotsiaaltoetuste eriarvelt.

2.9 Oma teenistusülesannetega ettenähtud kulukontode memoriaalorderite koostamine.

2.10 Raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega pidev kursis olemine ja nende jälgimine.

2.11 Täidab teisi finantsnõuniku ja vallavanema poolt talle pandud ülesandeid.

 

3. Vastutus

3.1 Vastutab ametialase info kaitsmise ja hoidmise, avaldamisele mittekuuluva teabe ja konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

3.2 Vastutab oma ametivõimu ebaseadusliku tarvitamise eest.

3.3 Vastutab oma ametikohustuste õigeaegse täitmise eest, mis on talle pandud seadusandlike aktidega ja käesoleva ametijuhendiga.

 

4. Õigused

4.1 Saada haldusaparaadi töötajatelt, volikogu ja vallavalitsuse liikmetelt dokumente, õiendeid ja muid materjale, mis on vajalikud temale pandud ülesannete täitmiseks.

4.2 Nõuda eelpool nimetatud dokumentide õigeaegset esitamist. Juhul kui töötasuarvestust puudutavad dokumendid esitati raamatupidajale hiljem, kui 3 päeva ennem kindlaksmääratud väljamaksukuupäeva, on raamatupidajal õigus neid selle kuu arvestuses mitte arvestada.

4.3 Kasutada vallavalitsuse ruumides olevat tehnikat (arvuti, koopiamasin, fax, jne) oma tööülesannete täitmiseks.

4.4 Saada tööalast täienduskoolitust.

 

5. Saladuse hoidmine

Töötaja hoiab saladuses temale seoses raamatupidamise arvestusega teatavaks saanud avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, s.h andmeid sotsiaalhoolekande klientide kohta.

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Keskharidus ja vähemalt 3-aastane staaž raamatupidaja ametikohal.

6.2 Eesti  keele oskus vastavalt keeleseaduse nõuetele.

6.3 Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks.

6.4 Aus, hea suhtlemisega, viisakas ja sõbralik klientidega suheldes, koostöövalmis, järjekindel.

 

7. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta üksnes vallavanema, finantsnõuniku ja raamatupidaja-kassapidaja kokkuleppel, samuti juhul kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid ning uue raamatupidaja-kassapidaja ametisse nimetamisel.

 

 

..........................................         ................................................  

Reesi Popilenkov                                             Priit Ruut

raamatupidaja-kassapidaja                                 vallavanem    

04. august 2014. a

Viimati uuendatud:   19.05.2015. 12:46