» Volikogu » Sauga Vallavolikogu

Sauga Vallavolikogu

Volikogu istungite protokollid

 

Aadress: Selja tee 1a, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa

E-post: sauga@sauga.ee 

Telefon: 442 0711 (vallavalitsuse kantselei) 

 

Sauga Vallavolikogu on valla hääleõiguslike kodanike poolt valitud kohaliku omavalitsuse 13-liikmeline esinduskogu. Volikogu tööd juhatab volikogu esimees.

 

Sauga Vallavolikogu istungid toimuvad iga kuu kolmandal neljapäeval algusega kell 16.00 Sauga vallamajas.

 

Volikogu esimehe vastuvõtuaeg Sauga vallamajas on neljapäeviti kell 15.00 kuni 17.00.

 

 

Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
 1) valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande kinnitamine ning audiitori määramine;
 2) kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
 3) valla või linna eelarvesse laekuvate kohalike maksude puhul soodustuste andmise korra kehtestamine;
 4) koormiste määramine;
 5) toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine;
 6) valla- või linnavara valitsemise korra kehtestamine;
 7) valla või linna arengukava vastuvõtmine ja muutmine;
 8) laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine;
 9) valla või linna põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
 10) taotluse esitamine või arvamuse andmine valla või linna piiride või valla või linna nime muutmiseks ning sellega seotud varaliste või muude vaidluste lahendamiseks;
 11) osavalla ja linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine;
 12) volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine;
 13) valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, valla või linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni moodustamine;
 14) volikogu esimehe, aseesimehe või aseesimeeste valimine;
 15) vallavanema või linnapea valimine;
 16) valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine;
 17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
 18) umbusalduse avaldamine volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, valitsusele, vallavanemale või linnapeale või valitsuse liikmele;
 19) vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine;
 20) volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine;
 21) volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvituse määramine või aseesimeestele hüvituse määramine;
 22) volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine;
 23) valla või linna esindamise korra kehtestamine;
 24) valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine;
 25) valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamise otsustamine;
 251) valla või linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine;
 26) rahvakohtunikukandidaatide valimine;
 27) Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja või esindajate valimine;
 28) [kehtetu – RT I 2005, 31, 230– 17.10.2005] 
 29) valla või linna ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamiseks;
 30) kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine;
 31) üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine;
[RT I 2009, 28, 170 - jõust. 01.07.2009] 
 32) üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;
 33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine;
[RT I 2009, 28, 170 - jõust. 01.07.2009] 
 34) valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine;
 35) valla- või linnaametnikele sotsiaalsete garantiide kehtestamine;
 36) valla või linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine;
 361) kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks heakorraeeskirjade kehtestamine;
 362) koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine;
 363) avaliku korra tagamiseks avaliku korra eeskirjade kehtestamine;
 364) jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
 365) jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
 366) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine.
 37) muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused.

Viimati uuendatud:   17.07.2014. 13:25