» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Sekretär-asjaajaja

Sekretär-asjaajaja ametijuhend


1. Üldosa

1.1 Sekretär-asjaajaja on vallavalitsuse kantselei koosseisus olev nooremametnik ja allub vallasekretärile.

1.2 Sekretär - asjaajaja nimetab ametisse ja vabastab teenistusest vallavanem vallasekretäri ettepanekul.

1.3 Sekretär -asjaajajale laienevad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikele ettenähtud ōigused ja kohustused.

1.4 Sekretär-asjaajaja asendab registripidajat.

1.5 Sekretär - asjaajajat asendab registripidaja.


2. Ametikoha eesmärk

Kantselei tehnilise töö teostamine.


3. Teenistuskohustused

3.1 Vallavalitsusele ja volikogule saabunud dokumentide vastuvōtmine, registreerimine ja edastamine adressaatidele ja täitvatele isikutele vastavalt vallavanema viseeringule; täitmistähtaegade kontrollimine.

3.2 Elektroonilise dokumendihalduse programmi (Amphora 2006 Professional) pidamine

3.2 Väljasaadetava korrespondentsi postitamine.

3.3 Vallavanema ja volikogu esimehe külastajate vastuvōtu ja telefoniga suhtlemise korraldamine.

3.4 Telefonikōnede ühendamine keskjaama kaudu, informatsiooni andmine telefoni teel ja külastajatele vallavalitsuse töökorralduse, vastuvōtuaegade ja tööjaotuse kohta.

3.5 Vallavalitsuse ja volikogu kirjade trükkimine, paljundamine, asjaosalistele väljasaatmine.

3.6 Vallavanema käskkirjade trükkimine, lähetus-ja õppepuhkuse käskkirjade koostamine

3.7 Vallavalitsuse mailile saabunud e-kirjade edastamine asjaosalistele, täitmistähtaegade jälgimine

3.7 Vallavalitsuses toimunud koosolekute protokollimine vastavalt vajadusele

3.8 Volikogu tehniline teenindamine (eelnõude paljundamine ja väljasaatmine, istungite protokollimine, õigusaktide vormistamine ja väljasaatmine asjaosalistele)

3.9 Sekretär-asjaajaja juures peetavate toimikute pidamine

3.10 Vallalehele volikogu istungil otsustatust lühikokkuvõtte kirjutamine

3.11 Valla kodulehel uudiste ja volikogus vastuvõetud õigusaktide ülessepanemine

3.12 Vallavanema ja ametnike ühekordsete ülesannete täitmine


4. Vastutus

Sekretär - asjaajaja vastutab isiklikult oma tööülesannete ōigeaegse ja täpse täitmise eest ning ametisaladuste ja ametialase informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest.


5. Oigused

5.1 Teha vallasekretärile ettepanekuid töö parandamiseks vallavalitsuse kantseleis.

5.2 Saada tööks vajalikku täienduskoolitust.


6. Kvalifikatsiooninōuded

6.1 Vähemalt keskharidus koos administratiivtööalaste teadmiste ja kogemustega.

6.2 Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks.

6.3 Eesti keele oskus kirjas ja keeles vastavalt keeleseadusele.

6.4 Hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja kuulamisoskus, kontaktivalmidus, viisakas ja sōbralik klientidega suheldes.7. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit vōib muuta sekretär - asjaajaja, vallasekretäri ja vallavanema kokkuleppel, samuti kui muudatuste tegemise aluseks on kehtivad ōigusaktid ning uue sekretär - asjaajaja

ametisse nimetamisel............................       ...........................

Ruth Kaljakin              Lembit Rebane

Sekretär - asjaajaja   Vallavanem


02. ” august 2006.a.

Viimati uuendatud:   26.04.2010. 12:23