» Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetused

Sauga valla eelarvest saab taotleda alljärgnevaid toetusi:  

 

1. Lapse sünnitoetust 200 eurot makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapsevanemad, lapsendaja, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Sauga valla elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Sauga valla elanik sünnist alates. Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras ja toetust on õigus taotleda lapse sünnist kolme kuu jooksul.

100 eurot makstakse lapse aastaseks ja kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapsevanemad, lapsendaja, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Sauga valla elanik(ud) lapse aastaseks ja 2-aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel lapse aastaseks ja 2-aastaseks saamise kuupäeval kehtivas toetuse määras ja toetust on õigus taotleda lapse sünnipäevast kolme kuu jooksul. 

 

2. Väikese sissetulekuga (kuni 150 eurot pereliikme kohta) perede lastele või lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue makstakse lapsevanema avalduse alusel toetust kooli või lasteaia toiduraha eest tasumiseks.  

 

3. Nelja- ja enamalapseliste perede lasteaias ja koolis käivate laste toiduraha kompenseeritakse lapsevanema avalduse alusel. Perede suuruse kindlakstegemisel lähevad arvesse ka kutseõppeasutuses ja alla 26-aastased kõrgkooli statsionaarses õppevormis täiskoormusega õppivad lapsed. 

 

4. Matusetoetust makstakse rahvastikuregistris Sauga valla elanikuna registreeritud isiku surma korral isikule või asutusele, kes korraldab matused ja katab sellega kaasnevad kulud. Toetuse suurus on 80 eurot.  

 

 5. Esmakordselt esimesse klassi astuva lapse vanemale makstakse avalduse alusel ühekordset toetust 70 eurot. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Sauga valla elanikud.  

 

 6. Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse avalduse alusel hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Toetuse maksmise ja suuruse otsustab vallavalitsus pereabikomisjoni ettepanekul.

 

 7. Eakatele vallaelanikele makstakse nende 80., 85., 90. ja igal 90. järgneval sünnipäeval 65 eurot toetust, kui nad jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on Sauga valla elanikeregistris.  

 

8. Põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetajale makstakse avalduse alusel 65 eurot toetust. Toetust võib taotleda augustikuu lõpuni. Koolilõpetaja ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Sauga vald. 

 

 

Riiklikud toetused 

 

 

1. Toimetulekupiir on 130 eurot üksi elavale inimesele või pere esimesele liikmele ja igale järgnevale alaealisele pereliikmele ning 104 eurot igale järgnevale täisealisele pereliikmele. 

 

2. Lapsetoetus on 50 eurot pere esimesele ja teisele lapsele ning alates pere kolmandast lapsest 100 eurot. 

01.07.2017 makstakse peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last lisaks olemasolevatele lapsetoetustele veel 300 eurot kuus ja peredele, kus on seitse või enam last 400 eurot kuus.

 

3. Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks saamiseni. Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 2013. aastast makstakse põhikooli lõpetanud lapsele peretoetusi ka juuli ja augusti eest sõltumata õpingute jätkamisest. Hiljem, s.o oktoobris makstakse välja vaid toetus septembrikuu eest. Kui laps õppimist ei jätka, lõpeb õigus peretoetusi saada septembrist.

 

4. Vanemahüvitise määr on 430 eurot. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Vanemahüvitise maksmise ajal ei maksta vanemale lapsehooldustasu ühegi lapse kohta peres. Lapsetoetust ja teisi peretoetusi makstakse koos vanemahüvitisega.

 

5.  Eestkostel ja perekonnas hooldamisel olevate laste toetus on  240 eurot. Nemad saavad ka 383,60 eurot elluastumistoetust.  

 

6. Käivitus uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine 100 euro suurune elatisraha. 

Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse lapse vanemale või seaduslikule esindajale, kes pöördub kohtusse, et nõuda lapsele elatist. Elatisabi makstakse 150 päeva.

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapsele elatist väljamõistva kohtumääruse alusel. Täitemenetlust on võimalik alustada kohtutäituri juures juhul, kui lapsele on kohtu poolt elatis välja mõistetud, kuid lapsevanem elatist ei maksa. 

Täpsemalt Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/et/elatisabi

 

7. Lastega pered saavad maksusoodustust, mis lubab alates teisest lapsest maha arvata täiendavad 1848 eurot ehk aastase tulumaksuvaba miinimumi.

 

8. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot. Töötutoetuse päevamäär on 4,86 eurot.  

 

9. Sünni- ja lapsendamistoetus  on 320 eurot. Kolmikute ühekordne sünnitoetus on 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot jne. 

 

10. Isapuhkust on õigus saada kokku kümme tööpäeva kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtaega ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse tasu arvutatakse isa keskmise töötasu alusel. 

 

11. Töölepingu seaduse järgi on emal või isal igal kalendriaastal õigus saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last ning kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lapsepuhkuse päevatasu  2016. aastal on 20,24 eurot (sõltub Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis  2016. aastal on 430 eurot kuus).

 

12. Alates 1. jaanuarist 2015 makstakse 250-eurost matusetoetust majanduslikult vähekindlustatud inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel korral. 

 

 

Puudega inimese parkimiskaart 

 

 

Vajaduspõhine peretoetus 

 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele, samuti allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Taotlusi võtavad vastu ning toetuse maksavad välja kohalikud omavalitsused. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Peredel, kellele vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetust ei määratud, tuleb avaldusele lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust. Toetus määratakse kolmeks kuuks, seega tuleb taotlus esitada neli korda aastas.  

 

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele on 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,20 eurot kuus. 

 

Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab. Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks. Seejuures peavad lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul. Otsuse toetuse määramise kohta teeb valla- või linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.  

 

Vajaduspõhise peretoetuse blankett (doc)

Vajaduspõhise peretoetuse blankett (pdf)

Vajaduspõhisest peretoetusest Sotsiaalministeeriumi kodulehel

    Viimati uuendatud:   10.01.2017. 10:47