» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Sotsiaaltöö spetsialist

Sotsiaaltöö spetsialisti ametijuhend

1. Üldosa

1.1 Sotsiaaltöö spetsialisti nimetab ametisse ja vabastab teenistusest vallavanem oma 

käskkirjaga.

1.2 Sotsiaaltöö spetsialisti teenistussuhteid reguleerib avaliku teenistuse seadus.

1.3 Sotsiaaltöö spetsialist juhindub oma tööülesannete täitmisel Eesti Vabariigis kehtivast 

seadusandlusest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja 

käesolevast ametijuhendist.

1.4 Sotsiaaltöö spetsialist allub humanitaarnõunikule.

1.5 Sotsiaaltöö spetsialisti asendab hoolekandetöötaja.

2. Ametikoha eesmärk

Sotsiaaltöö vahetu korraldamine ning teostamine vallas ja vastava dokumentatsiooni pidamine.

3. Teenistusülesanded

3.1  Sotsiaaltöö alaste registrite pidamine sotsiaalministeeriumi poolt ettenähtud korras.

3.2 Korraldab sotsiaalhoolekandeteenuste osutamist.

3.3 Teeb ettepanekuid ja koostab õigusaktide projekte sotsiaalhoolekande küsimustes, 

toetuste määramiseks ja maksmiseks.

3.4 Ettepanekute tegemine sotsiaalobjektide asutamiseks vallas ja nende töö paremaks 

korraldamiseks.

3.5 Toetuste arvestamine. Kodanike abistamine sotsiaalabi ja -toetuse saamiseks vajalike 

dokumentide vormistamisel.

3.6 Hoiab korras kirjavahetuse ja sotsiaalteenuste ja –toetuste dokumentatsiooni.

3.7 Koostab ja esitab nõutava sotsiaaltööalase aruandluse.

3.8 Lastekaitsealane tegevus.

3.9 Tegeleb kliendi suunamise, nõustamise, selgitamise ja muu informatsiooni 

edastamisega, mis aitavad üksikisikul või perekonnal paremini toime tulla.

3.10 Edastab hoolekandetöötajatele, pereabikomisjonile vajalikku informatsiooni kliendi 

probleemidest ja otsib teid probleemi kiireks lahendamiseks.3.11Täidab muid ametiülesandeid, mis on seotud sotsiaalabialase tööga.

3.12 Kodukülastuste tegemine.

3.13 Määruste, otsuste ja korralduste ning vallavanema käskkirjade projektide 

väljatöötamine ja vormistamine tema pädevusse antud küsimustes.

3.14 Hoolekandetöötajate töö korraldamine.

4. Vastutus

4.1 Vastutab teenistusülesannete täpse ja kvaliteetse täitmise eest seadusega sätestatud 

korras.

4.2 Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saaanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu 

puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

4.3 Vastutab väljastatava informatsiooni ja dokumentatsiooni adekvaatsuse ja täpsuse eest.

5. Õigused

Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus:

5.1 teha ettepanekuid sotsiaaltööalase töö korraldamiseks.

5.2 saada tööks vajalikku täiendkoolitust ja osaleda sotsiaaltöötajatele organiseeritud 

üritustel ja nõupidamistel.

5.3 saada asutustelt ja ametnikelt teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja 

dokumente jt. materjale, ning suhelda asutustega temale pandud ülesannete täitmiseks.

5.4 kasutada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja saada tehnilist 

abi nende kasutamiseks.

5.5 nõuda tervislikke töötingimusi.

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Vähemalt keskeriharidus sotsiaaltöö alal, vajalikud ametialased teadmised ja oskused.

6.2 Väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlemistasandil.

6.3 Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

6.4 Hea suhtlemis- ja eneseväljendamisoskus, otsustus-, vastutus-, algatus- ja 

arenemisvõime.

6.5 B-kategooria juhiluba.

7.  Ametijuhendi muutmine

7.1 Ametijuhend kuulub läbivaatamisele ja muutmisele juhtudel, kui muudatuste aluseks on 

kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.7.2 Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja sotsiaaltöö spetsialisti kokkuleppel ning uue 

sotsiaaltöö spetsialisti teenistusse võtmisel.

Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:

................................

MARJU TOMBERG

Sotsiaaltöö spetsialist:  

Kuup: “02”. veebruaril 2012

 

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   16.01.2017. 19:21