» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Sporditöö spetsialist

Sporditöö spetsialisti ametijuhend

SPORDITÖÖ SPETSIALISTI AMETIJUHEND


1. Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: sporditöö spetsialist

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: humanitaarnõunik

1.4. Alluvad: ei ole

1.5. Asendaja: ei ole


2. Ametikoha eesmärk

Valla sporditöö juhtimine ja korraldamine.

3. Teenistuskohustused


  1. Sporditöö struktuuride väljatöötamine ja sporditöö korraldamine vallas.
  2. Lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest.

  3. Koostab ja teostab spordiprogramme ja-projekte.

  4. Leiab võimalusi valla sporditöö prioriteetide täitmiseks.

  5. Osaleb valla arengukava koostamisel sporditööd puudutavas osas ning korraldab sellest lähtuvalt sporditööd vallas.

  6. Nõustab Sauga valla spordiklubisid ja elanikke sporditöö küsimustes, innustab vabatahtlikku spordiliikumist ja arengut

  7. Kogub Sauga valla sporditegevust puudutavat teavet ja korraldab teabe levikut.

  8. Korraldab Sauga vallas spordilaagreid.

  9. Kajastab Sauga valla sporditööd ajalehtedes ja internetiportaalides.

  10. Teeb koostööd Sauga valla üldhariduskoolide, lasteaia, mittetulundusühingutega Eesti ja välisriikide spordiasutuste, spordiklubide ja ettevõtjatega.

  11. Osaleb spordialastel nõupidamistel Pärnu maakonna ja vabariigi tasemel.

  12. Loob tingimused vallaelanike tervise tugevdamiseks ja mitmekülgseks kehaliseks arenguks.

  13. Tagab sporditraditsioonide järjepidevuse.

  14. Komplekteerib võistkondi võistlusteks.

  15. Võimaldab kasutada ja üürib Sauga valla spordisaali valla elanikele ja teistele soovijatele.


4. Vastutus


4.1. Vastutab teenistusülesannete täpse ja kvalitatiivse täitmise eest seadusega sätestatud korras.

4.2. Vastutab väljastatava informatsiooni ja dokumentatsiooni adekvaatsuse ja täpsuse eest.

4.3. Vastutab tema käsutusse antud vallavara sihipärase kasutamise eest.


5. Õigused


5.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente Sauga valla

volikogu ja vallavalitsuse liikmetelt ja teistelt asutustelt vastavalt kehtivale korrale.

5.2. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja

probleemide lahendamiseks.

5.3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku eri-, kutse-ja ametialast täiendkoolitust.

5.4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti-ja kontoritehnikat ja

saada tehnilist abi nende kasutamisel.

5.5. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku transporti või seaduste alusel

transpordikulude hüvitust.


6. Kvalifikatsiooninõuded


6.1. Sporditöö spetsialistil on nõutav: kõrgharidus või selle omandamine või keskharidus ja

sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus.

6.2. Väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlemistasandil.

6.3. Arvuti kasutamise oskus oma tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

6.4. Hea suhtlemisoskus, otsustus-, vastutus- ja algatusvõime.7. Ametijuhendi muutmine

7.1. Töökorralduse muutumisel vaadatakse ametijuhend üle ning tehakse vajalikud muudatused, kuid mitte sagedamini, kui üks kord aastas. Samuti uue sporditöö spetsialisti teenistusse võtmisel.


Ametijuhendiga tutvunud ja teadlik teenistuskohustustest:


................................


Ametnik: TIIU ALLIKSALU


Kuup: “3”. aprill 2008
Viimati uuendatud:   26.04.2010. 11:53