» Planeeringud » Teemaplaneeringud

Teemaplaneeringud

Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016  korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Planeeritud 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust. Sellega luuakse Lääne-Eestis eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks ning see võimaldab võrguga liituda uutel elektritootjatel. Planeering lähtub üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ seatud eesmärkidest. Samaaegselt koostati Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini trassi asukoha planeeringud Harju ja Lääne maakonnas.

 

Planeeringu koostamisel on algusest peale arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

 

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa-ala. Planeeringuala hõlmab Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Koonga, Audru ja Sauga valdade territooriumidel. Trassikoridor on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. 330 kV pingega õhuliinist tulenevalt on planeeritava elektriliini kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge 40 m. Planeeritud elektriliini trassikoridor on laiusega 100 m, sest trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Vajadusel on projekteerimise käigus võimalik nihutada õhuliini koos kaitsevööndiga vaid trassikoridori sees puhverala ulatuses. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Pärast elektriliini valmisehitamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m, so kaitsevööni ulatus 40 m mõlemale poole 330/110kV elektriliinist.

 

Planeeritud 330/110 kV elektriliinil on ühel mastil nii 330 kV kui ka 110 kV ahelad. Selline lahendus vähendab elektriliini kaitsevööndi alla jäävat maa-ala, väiksemad on ka liini ehitamise materjali ja hilisemad hooldustööde kulud. Pärnu maakonnas tehakse elektriliinilt 330 kV õhuliini sisseviigud Sindi alajaama ning 110 kV sisseviigud Lõpe, Audru ja Sindi alajaamadesse ning vajadusel perspektiivsetesse Lemmetsa alajaama.

 

Planeeritud 330/110 kV õhuliini tassi koridori pikkus Pärnu maakonnas on ca 57 km. Kõrgepingeliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

 

Kehtestatud teemaplaneering (seletuskiri, joonised) ja selle kehtestamise korraldus, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja teised planeeringulisad on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel: 

parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

 

 

Pärnu maavanem kehtestas maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu

Pärnu maavanem kehtestas 21.11.2013 korraldusega nr 646 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Sobivad alad selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

 

Pärnumaale on kavandatud 15 elektrituulikute arenduspiirkonda Audru, Halinga, Saarde, Sauga, Tori, Varbla ja Vändra valdades kogupindalaga ca 4850 ha. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering on aluseks  kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu,  üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamisel, millega määratakse täpsemalt kindlaks tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest kaardist: planeeringukaardist ja tsoneeringukaardist mõõtkavas 1:125 000. Planeeringumaterjal on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel www.parnu.maavalitsus.ee

 

 

Pärnu maavanem Andres Metsoja algatas 23.04.2012 korraldusega nr 267 Pärnu maakonna planeeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõjude strateegilise hindamise. 

Maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks kolmes maakonnas – Pärnus, Raplas ja Harjus algatas Vabariigi Valitsus 12.04.2012 korraldusega nr 173.

Planeeringu eesmärgiks on 1435 mm standardil põhineva uue Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn-Pärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.

Rail Baltic raudtee idee esitati esmakordselt 1994. aastal Läänemeremaade ühises poliitilises dokumendis „Visioon ja strateegiad Läänemere ümber 2010“, millega osutati erilist tähelepanu riikidevahelistele taristut puudutavate projektide arendamisele Euroopa liidus.

Planeeringu koostamist Pärnumaal korraldab Pärnu Maavalitsus. Planeering ning selle elluviimist sisaldav tegevuskava peab valmima 30.11.2015. aastal.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel: http://www.parnu.maavalitsus.ee/

Täiendavat infot planeeringu kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn, tel 4479761 ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee

 

 

  

Sauga Vallavolikogu on 25.09.2009 otsusega nr 44 algatanud Sauga haldusterritooriumil Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu ning selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

 

Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine piiriüleste võrgustike ja nende eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ja loodushoidliku keskkonna loomiseks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut. KSH käigus tuleb hinnata ja prognoosida keskkonnale avalduvaid mõjusid, neid kirjeldada, hinnata ja võrrelda ning koostada KSH aruanne. Planeeringualaks on Sauga vald, lisaks veel Pärnu ja Sindi linn ning Paikuse, Tahkuranna ja Audru vald.

 

Teemaplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Sauga Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Sauga Vallavalitsus (Selja tee 1a, Sauga alevik, 85008 Pärnu mk, tel 442 0711, e-post: sauga@sauga.ee).

 

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Sauga vallamajas ja siin

Teemaplaneeringu lähteülesanne

Keskkonnamõju hindamise teade Ametlikes teadaannetes

Teade teemaplaneeringu algatamisest Pärnu Postimehes

 

Via Baltica kavandatava trassikoridoriga saab tutvuda siin

Viimati uuendatud:   01.09.2016. 17:00