» Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse maksmise kord

 

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

 

1. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

 

2. Toimetulekutoetuse määramise aluseks on toetuse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulek. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud, esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased, muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

 

3. Kuni 24-aastasel õpilasel ja üliõpilasel (välja arvatud kui ta on abielus, lapse vanem või eestkostja), kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha kohaliku omavalitsuse üksusest, kui tema perekonnale määrati toimetulekutoetus eelmisel või jooksval kuul.

 

4. Eestkostetavat, kelle eestkostjaks on temaga koos elav perekonnaliige, ei loeta toimetulekutoetuse määramisel perekonnaliikmeks. 

 

Toimetulekutoetuse taotlemine

 

1. Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

2. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

1) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga;

2) kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad eluruumi kasutamise õigust ja jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid kooskõlas Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ulatuses ja struktuuriga;

3) toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise korral esitab taotleja ka enda ja tema perekonna kasutuses  või omandis olevate esemete loetelu – kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid liiklusseaduse tähenduses, väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

 

Toimetulekutoetuse arvestamise alused

 

1. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

 

2. Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

1) ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest, välja arvatud tööturuteenuste ja –toetuse seaduse alusel makstud madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastane tagasimakse;

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

3) riigi tagatisel antud õppelaenu;

4) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidutoetust;

5) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;

6) vajaduspõhist peretoetust;

7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstud kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta.

 

3.  Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

4. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:

1) üür;

2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;

3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;

4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;

5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;

8) majapidamisgaasi maksumus;

9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;

10) hoonekindlustuse kulu;

11) olmejäätmete veo tasu.

  

4. Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse arvelt.

5. Üüri ei võeta toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui üürijaks ja üürnikuks on omavahel abielus olevad isikud või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased.

  

Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine

 

1. Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

 

2. Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata :

1) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja kes ei ole Eesti Töötukassas töötuna registreeritud või on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast vallavalitsuse korraldatud iseseisvat toimetulekut soodustavas sotsiaalteenuses või õppes.

2) Isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;

3) Kui vallavalitsus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

 

Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad:

Esitada kviitungid.

1) üür – kuni 4 eurot/m2 kuus;

2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 1 euro/m2 kuus;

3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 euro/m2 kuus;

4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 3,20 eurot/m2;

5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 7,80 eurot iga pereliikme kohta kuus;

6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 3 eurot pereliikme kohta kuus;

7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 25 eurot kuus taotleja kohta ning iga järgmise pereliikme kohta kuni 14 eurot kuus:

8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 5,11 eurot taotleja kohta kuus ning iga järgmise pereliikme kohta kuni 3,20 eurot kuus;

9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,05 eurot/m2 kuus;

10) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,15 eurot/m2 kuus;

11) olmejäätmete veotasu – kuni 3 eurot pereliikme kohta kuus.

 

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:

 

TT = (EK + TP) - S, kusjuures TT on toimetulekutoetus, EK eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna sissetulek (tulud). 

 

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine 

    Viimati uuendatud:   12.01.2016. 16:40