» Planeeringud » Üldplaneering » Üldplaneeringu menetlus

Üldplaneeringu menetlus

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU MENETLUSE I ETAPP

Vallavolikogu otsus üldplaneeringu kinnitamise kohta 12.09.1997 a

Kehtiv Sauga valla üldplaneeringu kaart (1997)

Seletuskiri (43 MB pdf)

 

Üldplaneering algatati Sauga Vallavolikogu 23.02.2007 otsusega nr 46.

Teade üldplaneeringu algatamisest Pärnu Postimehes 14. märtsil 2007

 

ÜLDPLANEERINGU EELNÕU

Sauga valla üldplaneeringu eelnõu (pdf)

Sauga valla üldplaneeringu kaart (jpg)

Tammiste kaart (jpg)

Keskuste kaart (jpg)

Sauga aleviku kaart (jpg)

Leppemärgid

 

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH)

KSH programm

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine (pdf)

Sauga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (pdf)

Üldplaneeringu KSH aruande heakskiitmine (pdf)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU PROJEKTI VASTUVÕTMINE

Kooskõlastused, valla seisukohad kooskõlastustele

Üldplaneeringu projekt võeti vastu Sauga Vallavolikogu 25.08.2008 otsusega nr 62.

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE

1) Üldplaneeringu ja KSH avaliku väljapaneku teade Pärnu Postimehes

2) Laekunud ettepanekud, valla seisukohad laekunud ettepanekutele

3) Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu teade Pärnu Postimehes

4) Üldplaneeringu avaliku arutelu registreerimisleht

5) Üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll

6) Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu tulemustest Pärnu Postimehes

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KEHTESTAMINE 

Siseministeeriumi, Pärnu Maavalitsuse ja Sauga Vallavalitsuse kokkuleppe protokoll (pdf)

Pärnu Maavalitsuse heakskiit Sauga valla üldplaneeringule Tammiste küla osas (pdf)

 

Volikogu 27. märtsi 2009. a määrus "Sauga valla üldplaneeringu kehtestamine Tammiste küla osas" 

Sauga valla üldplaneeringu seletuskiri 17.03.2009 (pdf)

Tammiste kaart (jpg)

 

MUUDETUD PÕHILAHENDUSEGA SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU EELNÕU

Sauga valla üldplaneeringu eelnõu (pdf)

Sauga valla üldplaneeringu kaart (jpg)

Keskuste kaart (jpg)

Sauga aleviku kaart (jpg)

Leppemärgid

 

 

MUUDETUD PÕHILAHENDUSEGA SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KSH TÄPSUSTAMINE

Tuuleelektrijaamade (olulise ruumilise mõjuga objektide) asukohtade sobivuse analüüs Sauga vallas ja Urge, Pulli ja Rütavere külas paikneva tuulepargi keskkonnamõju strateegiline hindamine Sauga valla üldplaneeringu koosseisus

Lisa 1 (Kaart)

Ekspertarvamus Kotkaklubilt (pdf)

 

MUUDETUD PÕHILAHENDUSEGA SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU VASTUVÕTMINE

Kooskõlastused, valla seisukohad kooskõlastustele

Üldplaneeringu projekti vastuvõtmine Sauga Vallavolikogu 25. septembri 2009 otsusega nr 43

Üldplaneeringu koosoleku protokoll 27. okt 2009

Teade vastuvõtmisest 30. okt 2009 Pärnu Postimehes 

Laekunud ettepanekud, vastuväited ja valla seisukohad laekunud ettepanekutele

18. dets avaliku arutelu registreerimisleht

18. dets 2009 avaliku arutelu protokoll

Teade avaliku arutelu tulemustest Pärnu Postimehes

Teade uue avaliku arutelu toimumise kohta

Pärast 18. dets 2009 avalikku arutelu laekunud kirjad ja vallavalitsuse vastused

 

 

MUUDETUD PÕHILAHENDUSEGA SAUGA VALLA ÜLDPLANEERING PÄRAST 12.02.2010 AVALIKKU ARUTELU 

Uue avaliku arutelu protokoll 12.02.2010

Avaliku arutelu registreerimisleht

Sauga valla üldplaneeringu eelnõu (pdf)

Sauga valla üldplaneeringu kaart (jpg)

Keskuste kaart (jpg)

Sauga aleviku kaart (jpg)

Pärast 12.02.2010 avalikku arutelu laekunud kirjad ja vallavalitsuse vastused

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUDETUD KAART (10.12.2010)

Sauga valla üldplaneeringu muudetud kaart (jpg)

Urge tuulepargi rajamisega seotud nõupidamise protokoll (pdf)

Pärast 15.12.2010 tuulepargi-teemalist nõupidamist (puudutas Urge piirkonda) laekunud kirjad ja vallavalitsuse vastused

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUDETUD KAART (20.01.2011)

Sauga valla üldplaneeringu muudetud kaart (jpg)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU SELETUSKIRI JA KAART, aprill 2011. Muudatused tehtud vastavalt Keskkonnaameti poolt esitatud märkustele. 

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUDETUD KAART (25.05.2011)

Sauga valla üldplaneeringu muudetud kaart (jpg)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KAART (seisuga 07.06.2011)

Seletuskiri (07.06.2011)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KAART (seisuga 14.06.2011)

Seletuskiri (14.06.2011)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KAART (30.06.2011)

Seletuskiri (30.06.2011)

 

SAUGA VALLA ÜLDPLANEERINGU KAART (08.08.2011)

Seletuskiri (30.06.2011)

 

Sauga valla üldplaneeringu seletuskiri 22.11.2011

 

2013. a laekunud kirjad

 

Sauga valla üldplaneeringu kooskõlastamisele läinud põhilahendus ja KSH vahearuanne" (detsember 2015)

Põhijoonis (pdf)

Seletuskiri (pdf)

Teed ja transport (pdf)

Tehnovõrgud (pdf)

Väärtused ja piirangud (pdf)

KSH aruanne (pdf)

 

  

Sauga valla üldplaneeringu eskiislahendus ja KSH vahearuane (veebruar 2015)

Seletuskiri (pdf)

Teed ja transport (pdf)

Tehnovõrgud (pdf)

KSH vahearuanne (pdf)

Maakasutus (pdf)

Väärtused ja piirangud (pdf)

 

Täiendav info tel 442 0721 või sauga@sauga.ee

 

 

Eskiisi avalik väljapanek toimus 04.02 - 12.02.2015

Avaliku arutelu protokoll 12.02.2015 (pdf)

 

Avaliku arutelu 12.03 15 protokoll (pdf)

 

Sauga valla üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku ja 21.06.2016 avaliku arutelu tulemused

Sauga valla ÜP ja KSH avaliku väljapaneku tulemuste 21.06.2016 avaliku arutelu protokoll

Sauga valla üldplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Põhijoonis

Seletuskiri

Väärtused ja piirangud

Tehnovõrgud

Transport ja teed

KSH aruanne

Avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväited, ettepanekud ja vastused

Avaliku arutelu käigus esitatud ettepanekud ja vastuväited

 

 

Sauga valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja üldplaneeringu ning sellele 
koostatud keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus (pdf)

Üldplaneeringu ning KSH materjalid

 

Maavanema järelevalve otsus

Viimati uuendatud:   12.12.2016. 17:09