» Teated

Avalikkuse teavitamine OÜ Valmos saasteloa eelnõu menetlemisest

19.10.17 11:36

Sauga Vallavalitsus teatab KeÜS § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Osaühing Valmos (registrikood: 10644555) (aadress Lemmetsa küla, Audru vald, Pärnu maakond, 88311) õhusaasteloa eelnõu.

Käitise põhitegevusalaks on spooni ja vineeri tootmine (EMTAKi kood 1621), muuks tegevusalaks, milleks luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 353019). Tootmisterritooriumi aadress on Lemmetsa küla, Audru vald, Pärnu maakond, 88311, katastriüksuse numberkood on 15904:001:0207.

1. Lähim kaitstav loodusobjekt (I kaitsekategooria liigi püsielupaik) on ca 1,5 km kaugusel.

2. Käitise põhitegevusalaks on spooni ja vineeri tootmine (EMTAKi kood 16211), luba taotletakse auru ja konditsioneeritud õhuga varustamiseks (EMTAKi kood 35301). Heiteallikad on katla Laka PS korsten ja katla Sugimat SH 40/4000 korsten. Kuivatikompleksi termoõli katlamaja nimisoojusvõimsus on 8,8 MW, kütteks kulub aastas kuni 32 000 tonni puitkütust. Õhuheitmete koguse vähendamiseks kasutatakse kahte multitsüklonit püüdeefektiivsusega a´ 85%. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/324894, muutmist taotletakse katla lisandumise ja heitmete suurenemise tõttu.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 ja lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ § 2 lg 1 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang anda energeetika valdkonnas tegevuste korral, kui nimisoojusvõimsus on 50-299 megavatti. Osaühing Valmos käitise katelde summaarne nimisoojusvõimsus on väiksem, seega ei ole keskkonnamõju eelhindamine vajalik.

 

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14 Raplas, tel 484 1171) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris dhs-adr-kea.envir.ee.

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil laane@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla. kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.