» Teated

Teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust

06.11.17 16:30

Sauga Vallavalitsus korraldab Sauga vallas Kilksama külas asuva Ihba kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 06.11-20.11.2017.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja valla veebilehel www.sauga.ee/Menetluses-detailplaneeringud.408.0.html.

Ihba maaüksus (73001:002:0136; pindala 5,82 ha; 100% maatulundusmaa) asub Pärnu maakonnas Sauga vallas Kilksama külas. Ihba kinnistu piirneb kirdest Riku (73001:002:0052, elamumaa) ja Põlde (73001:002:0240, maatulundusmaa) kinnistutega, idast Nõmme (73001:002:0110, maatulundusmaa) ja lõunast Eliise (73001:002:0112, maatulundusmaa) kinnistutega ning loodest Uduvere –Suigu- Nurme tee ehk Lepplaane teega (73001:002:0095, transpordimaa).

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua eeldused kinnistu kolmeks eraldi kinnistuks jaotamiseks, elamu ja tootmishoone projekteerimiseks ja vastavalt sellele maa sihtotstarbe osaliseks muutmiseks, määrata kavandatavate hoonete ja rajatiste ehitusõigus, arhitektuurinõuded, lahendada juurdepääs, haljastus, tehnovõrkudega varustamine jms.

Suurem osa Ihba kinnistust jääb ka edaspidi maatulundusmaaks (3,82 ha), teine osa (10051 m2) tootmis- ja ärimaaks ning kolmas osa (10011 m2) elamumaaks. Tootmis- ja ärimaa on planeeritud kasutada firma A-Profiil tootmis- ja büroohoone ehitamiseks. Elamumaale on planeeritud elamu ja abihoonete ehitamine, mis annaks võimaluse elada tootmishoone ja haritava põllumaa vahetus läheduses vähendades igapäevast transpordivajadust.

 

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.