» Teated

Teade projekteerimistingimuste menetluse algatamisest

14.12.17 17:38

Sauga Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Nurme külas Köömne tn 1-10 ja 12 kinnistutele sooviga muuta arhitektuurse tingimusena detailplaneeringus elamutele määratud katusekallet.

Kõnesoleval alal kehtib Sauga Vallavolikogu 19.04.2005 a otsusega nr 22 kehtestatud Jõe kinnistu detailplaneering. Planeeringuga moodustati 10 elamumaa sihtotstarbega krunti, juurdepääsutee sihtotstarbega transpordimaa ning puurkaev-pumbamaja rajamiseks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Ehituslikud ja arhitektuursed tingimused näevad ka muuhulgas elamutele ette katusekalde 18,4-200.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Sauga valla veebilehel www.sauga.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel sauga@sauga.ee  ajavahemikul 18.12.2017 kuni 02.01.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 8. jaanuaril 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret@sauga.ee

 

Vallavalitsuse korraldus