» Vallavalitsus » Ametijuhendid » Vallasekretär

Vallasekretäri ametijuhend

1. ÜLDOSA

 

1.1. Vallasekretär on valla järjepidevust tagav juhtiv ametnik, kes allub vallavanemale. Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab teenistusest vallavanem.

 

1.2. Vallasekretärile alluvad sekretär-asjaajaja ja registripidaja.

 

1.3. Vallasekretär võib asendada vallavanema käskkirja alusel teisi vallavalitsuse töötajaid.

 

2. AMETIKOHA EESMÄRK

 

Vallakantselei juhtimine.

 

3. TEENISTUSÜLESANDED

 

3.1. Juhib vallakantseleid.

 

3.2. Esitab vallavanemale ettepanekuid kantselei struktuuri, ülesannete ja koosseisu kohta.

 

3.3. Tagab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ning muu dokumentatsiooni vastavuse vabariigi õigusaktidele, informeerib volikogu ja valitsuse liikmeid uutest õigusaktidest.

 

3.4. Tagab valla õigusaktide registri pidamise.

 

3.5. Viseerib volikogu määruste ja otsuste ning vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud ning annab volikogule ja valitsusele nende seaduslikkuse kohta oma arvamuse.

 

3.6. Korraldab valitsuse ja volikogu istungite protokollide vormistamist.

 

3.7. Korraldab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist.

 

3.8. Teostab vajalikud notariaaltoimingud ja vastutab nende vastavuse eest EV kehtivatele seadustele.

 

3.9. Vormistab perekonnaseisuakte seaduses ettenähtud korras.

 

3.10. Korraldab valimiste tehnilise ettevalmistamise ja läbiviimise.

 

3.11. Teeb personalialast tööd vallavalitsuses (ametnike teenistuslehed, töölepingud, ametijuhendid).

 

3.12. Teeb ettepanekuid vallas vajalike õigusaktide väljatöötamiseks ja kehtestamiseks.

 

3.13. Töötab välja ja esitab määruste, otsuste ja korralduste ning vallavanema käskkirjade eelnõud tema pädevusse antud küsimustes.

 

3.14. Korraldab vallas dokumendihaldust ja säilitamist.

 

3.15. Esindab vallavalitsust kohtus või volitab selleks teisi isikuid.

 

3.16. Hoiab valla vapipitsatit.

 

3.17. Võtab sõnaõigusega osa vallavalitsuse ja volikogu istungitest.

 

3.18. Täidab teisi talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

 

4. VASTUTUS

 

4.1. Vastutab ametisaladuse ja ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest.

 

4.2. Vastutab oma kohustuste õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.

 

5. ÕIGUSED

 

Vallasekretäril on õigus:

 

5.1. saada vallavalitsuse ametnikelt, volikogu liikmetelt, valla asutustelt ja ettevõtetelt vajalikku informatsiooni, dokumente jm, mis on vajalikud temale pandud tööülesannete täitmiseks.

 

5.2. korraldada iseseisvalt kantselei tegevust, anda vallakantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

 

5.3. teha vallavanemale ettepanekuid vallakantselei töötajate tööle võtmiseks, töölt vabastamiseks, edutamiseks, ergutamiseks, nende ametijuhendi muutmiseks.

 

5.4.esitada kirjalik eriarvamus volikogu esimehele, vallavalitsusele või vallavanemale kui ta ei nõustu talle viseerimiseks esitatud dokumendi sisuga (dokument ei vasta seadusele, on teostamatu või ei vasta sellele, kuidas otsustati).

 

5.5. esindada valda suhetes riigivalitsemis- ja omavalitsusorganitega, asutustega.

 

5.6. saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

 

6. KVALIFIKATSIOON

 

6.1. Vallasekretäril on juriidiline haridus või tunnistus vastavuse kohta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kutsenõuetele.

 

6.2. Vallasekretär valdab eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõuetele ja vene keelt suhtlemistasandil.

 

7. AMETIJUHENDI MUUTMINE

 

Ametijuhendit võib muuta vallavanema ja vallasekretäri kokkuleppel, samuti juhul kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid ja uue vallasekretäri ametisse nimetamisel.

 

Meelis Tomberg

 

Sauga vallavanem

 

 

 

Üles

Viimati uuendatud:   11.02.2009. 16:48